Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שפת אמת על התורה ומועדים - ה' כרכים - קטן

הספר שפת אמת על התורה והמועדים, 5 כרכים, מנוקד, כריכה קשה - קטן, 17.5x12.5 ס"מ.

אודות הספר - שפת אמת 

הספר שפת אמת הוא קובץ דרשות חסידיות על התורה לפי סדר פרשות השבוע והמועדים ועל הש"ס. את הספר חיבר רבי יהודה אריה ליב אלתר, האדמו"ר מגור. ספר זה נחשב לאחד מספרי החסידות הנפוצים ביותר בציבור החרדי ובציבור הציוני-דתי

השפת אמת הודפס מיד לאחר פטירת המחבר, בחמישה חלקים, הכוללים את הדרשות על התורה והמועדים. הדרשות על המועדים שובצו בין הדרשות על הפרשיות, פחות או יותר במקום המתאים לפי לוח השנה. דברי תורה שכתב המחבר לפני שהתמנה לאדמו"ר לוקטו לספר "שפת אמת-ליקוטים", וניתן למצוא בו את הבסיס לרעיונות שאמר בשנים מאוחרות יותר.

את הדרשות הכתובות בשפת אמת היה אומר הרבי בשבתות ובמועדים ב"טיש", ולאחר השבת או המועד היה כותב אותן בעצמו על פי זכרונו. לכן ניתן למצוא לעתים בכותרת הדרשה ביטויים כמו "בקיצור", "ערבובי דברים" וכדומה. דרשות רבות מאוד מכילות משפט קצר שאמר רבי יצחק מאיר אלתר, סבו של ה"שפת אמת", וביאור של משפט זה. בדרשות אחרות הוא מבאר את דברי המדרש על הפרשה. לשונו של השפת אמת קצרה ותמציתית. את הסיבה לכך הוא מסביר בעצמו:"ולאשר גדול הקושי לבצע עומק המכוון אל הכתב לזאת טוב הקיצור במילות קצרות". בדרשות משולבים רעיונות מן התלמוד, המדרשים ותורת הקבלה. כדרכן של תורות חסידיות, נקודת המוצא של הדברים הם פסוקי התורה ומדרשי חז"ל. דרשות השפת אמת אינן פרשנות, אלא בירור עקרונות וערכים על פי משנתו החינוכית של הרבי שנשען על הנאמר בפסוקים ובמדרשים כנקודות מוצא מילוליות (לדוגמה מילים כ"ויעל" או "וירד" משמשות כנקודת מוצא לעיון בתופעה הרוחנית של "עלייה" או "ירידה"). דמויות בתנ"ך, סיפורים, ומושגים המופיעים בסיפורי התורה וחז"ל מהווים בשבילו סמלים למושגים קבליים או חסידיים, שבהם הוא משתמש בתורתו.

אודות מחבר הספר שפת אמת - רבי יהודה אריה ליב אלתר

רבי יהודה אריה ליב אלתר (1847 - 1905), השפת אמת, היה האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות גור, ומן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה ה-19. תחת הנהגתו הפכה חסידות גור לחסידות המרכזית בפולין. ספרו שעל שמו הוא נקרא שפת אמת היינו אוסף של דרשות על פרשיות השבוע וחידושים על הש"ס. השפת אמת הודפס לאחר פטירתו זכה להערכה רבה, ונודעה לו השפעה רבה בחסידות גור ומחוצה לה.

Tell Your Friends About 'שפת אמת על התורה ומועדים - ה' כרכים - קטן'

Out Of Stock
שפת אמת על התורה ומועדים - ה' כרכים - קטן
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שפת אמת על התורה ומועדים - ה' כרכים - קטן

שפת אמת על התורה ומועדים - ה' כרכים - קטן

Out Of Stock Price: 129 ₪

Customers who purchased the book "שפת אמת על התורה ומועדים - ה' כרכים - קטן", were also interested in the following:

 ילקוט יוסיף לקח

ילקוט יוסיף לקח

Add To Cart Price: 49 ₪
New
כתב סופר - על התורה

כתב סופר - על התורה

Add To Cart Price: 114 ₪
New
מופת לשבת - בראשית

מופת לשבת - בראשית

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout