Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

פרי צדיק על התורה ומועדים

הספר פרי צדיק על התורה ומועדים, לרבי צדוק הכהן מלובלין.

חלוקת סדרת פרי צדיק על התורה ומועדים:

חלק א' ספר בראשית -  ראש חודש, חנוכה.

חלק ב' - ספר שמות - ראש חודש, פורים, ארבע פרשיות.

חלק ג' - ספר ויקרא - ראש חודש, חג הפסח, ל"ג בעומר.

חלק ד' - ספר במדבר - ראש חודש, חג השבועות.

חלק ה' - ספר דברים - ראש חודש, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות.

אודות מחבר הספר פרי צדיק - רבי צדוק הכהן מלובלין

רבי צדוק הכהן רבינוביץ' - רובינשטיין מלובלין  1823 - 1900. אחד מהיוצרים המקוריים והפוריים ביותר מבין גדולי החסידות. הגותו מאופיינת בשילוב של למדנות תורנית ופרשנות חדשנית עם תורות הקבלה והחסידות. שייך בדרכו לחסידות איזביצה ראדזיןשל רבי מרדכי יוסף ליינר, ולחסידות לובלין של רבי יהודה לייב איגר, אם כי הושפע גם מספרי חסידות ברסלב וחסידות חב"ד. 

מחבר פרי צדיק, הכהן מלובלין, נולד בעיר קריזבורג לרב הקהילה הרב יעקב הכהן (ממשפחת רבנים מתנגדים) ולאמו, מצאצאי השל"ה. התייתם מאביו בגיל שש, וגדל בבית דודו, אחי-אביו, הרב יוסף הכהן רבינוביץ רבה של קריניק ומחבר ספר "כפות זהב". באותה תקופה נודע כ"עילוי מקריניק", ותשובה אליו נתפרסמה בספרו של הפוסק רבי יוסף שאול נתנזון מחבר ספר "שואל ומשיב". למד בישיבה בלובלין ונתפרסם בכישרונו ובהתנהגותו.

כתב ספרים רבים ביניהם פרי צדיק על התורה, צדקת הצדיק, ישראל קדושים ועוד'

זמן רב סירב רבי צדוק לקבל על עצמו רבנות, על אף הצעות מרובות (בהם רבנות העיר לובלין), ורק לאחר הסתלקותו של רבה של לובלין הרב יהודה לייב איגר, בשנת ה'תרמ"ח, נענה להפצרותיהם של ראשי החסידים וקיבל על עצמו את עול ההנהגה. גם לאחר שקבל על עצמו את הרבנות, והחל לקבל משכורת מהקהילה, סירב רבי צדוק להשתמש בכסף לטובתו, והשקיע את כל כספו בקניית ספרים למען הקמת ספרייה תורנית עיונית גדולה, אותה הקים בביתו. ביתו, על הספרייה שבתוכו, נשרף בשואה.

Tell Your Friends About 'פרי צדיק על התורה ומועדים'

פרי צדיק על התורה ומועדים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר פרי צדיק על התורה ומועדים תמונה שניה- הספר פרי צדיק על התורה ומועדים

פרי צדיק על התורה ומועדים

Add To Cart Price: 195 ₪

Customers who purchased the book "פרי צדיק על התורה ומועדים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout