Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ג - בראשית שמות

   Publisher: ידיעות

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ג - כרך בראשית שמות מאת הרב אלחנן סמט - עיון רחב בכל פרשה ופרשה. לרוב, עיוניו מתרכזים ביחידה ספרותית מוגדרת מן הפרשה, וזו מתבארת מתוך גישה ספרותית ובסיוע משאבי דעת רבים ומגוונים. עיקר המשא ומתן הפרשני בעיונים אלו מתנהל סביב פירושיהם של רבותינו מפרשי הפשט הראשונים, אולם גם חידושי הפרשנות החדשה, ככל שיש בהם להאיר את פשט המקרא, הובאו בעיונים אלו. העיונים מגוונים מבחינת נושאיהם ומבחינת אופי הפרשנות הננקטת בכל עיון, ואף על פי כן ניכרת בכולם שיטה אחידה ומקורית, שאפשר ליישמה גם בלימוד נושאים שלא נידונו בספרי העיונים.

אודות סדרת עיונים בפרשות השבוע

סדרת עיונים שלישית זו היא המשך של סדרות העיונים שיצאה לאור לראשונה בהוצאת "מעליות", וכעת מופיעות במהדורה חדשה, הכוללות גם הן שני כרכים הדנים בנושאים אחרים בכל פרשה ופרשה. העיונים שבשלושת הסדרות מגוונים מבחינת נושאיהם ומבחינת אופי הפרשנות הננקטת בכל עיון, ואף על פי כן ניכרת בכולם שיטה אחידה ומקורית, שאפשר ליישמה גם בלימוד נושאים שלא נידונו בספרי העיונים.

אודות מחבר ספרי עיונים בפרשות השבוע

אלחנן סמט שימש ר"מ בישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים, ומכהן כיום כמרצה בכיר במכללת הרצוג שעל יד ישיבת הר עציון. לצד עיסוקו בהוראה הוא עוסק גם בכתיבה. ספריו האחרים, המופיעים עתה גם הם במהדורות חדשות בידיעות ספרים, הם: עיונים בפרשות השבוע (סדרה ראשונה וסדרה שנייה), ויד לרמב"ם – עיונים בפסקי הרמב"ם ביד החזקה.

Tell Your Friends About 'עיונים בפרשות השבוע - סדרה ג - בראשית שמות'

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ג - בראשית שמות
Click on image to enlarge

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ג - בראשית שמות

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "עיונים בפרשות השבוע - סדרה ג - בראשית שמות", were also interested in the following:

עבודת יחזקאל

עבודת יחזקאל

Add To Cart Price: 69 ₪
New
כי קרוב אליך - שמות

כי קרוב אליך - שמות

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout