Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מופת לשבת - שמות

מופת לשבת - שמות

ספורי מופת נעלים על גדולי הדורות הספרדים, מהם נודעים למשגב, ומהם עובדי השם הנחבאים אל הכלים: בין הסיפורים יש מפורסמים וידועים ויש נדירים ובלתי נודעים, וכלום שאובים ממקורות מהימנים ומושתתים על אדני האמת.

הסיפורים מלוים בצילומים מקוריים, הנושאים את דמות דיוקנם של רבים מרבותינו בדורות האחרונים בצד תצלומים עתיקים המביעים את הוי החיים היהודיים בשנים עברו.

Tell Your Friends About 'מופת לשבת - שמות'

מופת לשבת - שמות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מופת לשבת - שמות תמונה שניה- הספר מופת לשבת - שמות

מופת לשבת - שמות

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "מופת לשבת - שמות", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout