Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - פ"ש

הספר ברכת אברהם כולל מאמרים והדרכות של דברי חיזוק והתעוררות ובירור עניני חובת האדם בעולמו, מסודר על פי פרשיות השבוע, בתוספת קונטרס קניני התורה. 2 כרכים אלו מתוך הסדרה הם על החומש: חלק א'-בראשית, שמות, ויקרא; חלק ב'- במדבר, דברים וענינים שונים. 2 כרכים אלו הינם חלק מסידרה בת חמישה כרכים מאת הרב אברהם ארלנגר ר"ם בישיבת קול תורה בירושלים ת"ו.

אודות מחבר ספרי ברכת אברהם

נולד בשווייץ לרב שמשון רפאל ארלנגר, בנו של אברהם ארלנגר מראשי היהדות האורתודוקסית בשווייץ. אחיו הוא המקובל הרב חיים אריה ארלנגר. נשוי למרים בת הרב חיים יוסף יעקובוביץ, שהיה ר"מ בישיבת פרנקפורט, ועם עלייתו ארצה בשנת תרצ"ד שימש כר"מ בישיבת קול תורה. היה מתלמידיו הראשונים של רבי יוסף דב סולובייצ'יק (ירושלים), וקיבל גם מאביו הרב יצחק זאב סולובייצ'יק.

כיהן בעקבות חמיו כאחד מראשי ישיבת קול תורה, ופרש בהגיעו לגיל שבעים, על מנת ללמוד מסכתות שאינן נלמדות בישיבות, ואף הוציא ספרים על מסכת שבת. מחבר סדרת הספרים הפופולרית ברכת אברהם על מסכתות רבות ממסכתות הש"ס, וכן חיבר ספר מאור השער על שערי תשובה לרבינו יונה, וספר מאור המסילה על מסילת ישרים.

 

Tell Your Friends About 'ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - פ"ש'

ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - פ"ש
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - פ"ש

ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - פ"ש

Add To Cart Price: 78 ₪

Customers who purchased the book "ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - פ"ש", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout