Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית

   Publisher: אור החיים

ספר אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית, רבי יהושע הורוביץ זצ“ל, הפצת אור החיים, כריכה קשה. מאמרי דרוש ואגדה בסגנון חסידי רהוט קולח וייחודי.

אודות הספר אוהל יהושע - על התורה

אוהל יהושע מהווה לקט מכתבי הגאון החסיד רבי יהושע הורוביץ זצ“ל בן הרה“ק רבי חיים מנחם דוד זצוק“ל הי“ד אבד“ק דז‘יקוב, תלמיד מובהק למרן שר התורה הגאון מטשעבין זיע“א הכולל בתוכו למעלה ממאתיים מאמרי דרוש ואגדה חסידיים בסגנון נפלא וייחודי, מוגשים בשפה קולחת ורהוטה ומקיפים את כל נושאי הפרשה, משולבים באמרות וחידושים מקוריים מגדולי הדורות. מתאים לתלמידי חכמים ולבעלי בתים, לדרשנים ולאוהבי ספר.

אודות מחבר הספר אוהל יהושע - על התורה

רבי יהושע הורוביץ זצ“ל נולד בי"ט כסלו תרפ"ה בעיירת דז'יקוב, לאביו הרה"ח רבי חיים מנחם דוד הורוביץ הי"ד, שהיה רבה האחרון של העיירה. 
לאחר המלחמה גדל במחיצת האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצ"ל שגידלו כבנו. לאחר מכן עלה לארץ הקודש. בארץ התגורר אצל קרובו האדמו"ר רבי יהודה הורוביץ מדזיקוב זצ"ל. 
בבחרותו למד בישיבת טשעבין בירושלים ונמנה על מייסדיה. 
לאחר נישואיו בזיווג ראשון עם רעייתו ע"ה, במשך שלושים שנה שקד על אדני התורה והיראה. 

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: את רעייתו בזיוו"ש שתחי', בניו הרבנים רבי יחזקאל אליהו ראש מוסדות דז'יקוב בירושלים, רבי מנחם הורוביץ, חתניו: רבי צבי רבינוביץ, רבי חנוך סגל, ראש הקהל דחסידי באבוב בארץ, והאדמו"ר מראדז'ין. 

Tell Your Friends About 'אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית'

אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית

אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "אוהל יהושע - על התורה ומועדים - בראשית", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout