Parshat Hashavua

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

רוצים להבין לעומק את פרשת השבוע? מבקשים להעניק משמעות חדשה לשולחן השבת? רוצים להעניק ללימוד שלכם עומק חדש? מכירת כל הספרים והסטים עכשיו במדף היהודי- פירושים על התורה,נתיבות שלום, טללי חיים מה"חלבן", הרב נבנצל, שפת אמת ועוד..!

New
סט מסילות אל הנפש

סט מסילות אל הנפש

Add To Cart Price: 340 ₪
SALE
אוצר התורה 5 כר'

אוצר התורה 5 כר'

Add To Cart Sale: 280 ₪ 229 ₪
קדושת לוי - 3 כרכים

קדושת לוי - 3 כרכים

Add To Cart Price: 159 ₪
New
מופת לשבת - דברים

מופת לשבת - דברים

Add To Cart Price: 65 ₪
New
טללי חינוך

טללי חינוך

Add To Cart Price: 49 ₪
New
גישת התמורות

גישת התמורות

Add To Cart Price: 60 ₪
New
מופת לשבת - במדבר

מופת לשבת - במדבר

Add To Cart Price: 65 ₪
אהל יעקב - 5 כרכים

אהל יעקב - 5 כרכים

Add To Cart Price: 225 ₪
באר מים חיים

באר מים חיים

Add To Cart Price: 199 ₪
New
מישרים מגיד

מישרים מגיד

Add To Cart Price: 68 ₪
New
מופת לשבת - ויקרא

מופת לשבת - ויקרא

Add To Cart Price: 65 ₪
New
SALE
דורש ציון - על התורה

דורש ציון - על התורה

Add To Cart Sale: 225 ₪
New
brushes with bible

brushes with bible

Add To Cart Price: 160 ₪
New
מופת לשבת - שמות

מופת לשבת - שמות

Add To Cart Price: 65 ₪
New
שבת שלום חני

שבת שלום חני

Add To Cart Price: 59 ₪
New
מופת לשבת - בראשית

מופת לשבת - בראשית

Add To Cart Price: 65 ₪
New
שבת שלום חני

שבת שלום חני

Add To Cart Price: 59 ₪
New
לאור השם

לאור השם

Add To Cart Price: 65 ₪
New
מצווה בפרשה

מצווה בפרשה

Add To Cart Price: 63 ₪
הארות לסדר היום

הארות לסדר היום

Add To Cart Price: 54 ₪
עלי הגיון

עלי הגיון

Add To Cart Price: 33 ₪
New
כתב סופר - על התורה

כתב סופר - על התורה

Add To Cart Price: 114 ₪
New
מזבח חדש

מזבח חדש

Add To Cart Price: 52 ₪
New
במסילה נעלה - כרך 2

במסילה נעלה - כרך 2

Add To Cart Price: 98 ₪
New
בינה במקרא

בינה במקרא

Add To Cart Price: 55 ₪
New
פרשה בקטנה

פרשה בקטנה

Add To Cart Price: 65 ₪
New
במסילה נעלה: כרך 1

במסילה נעלה: כרך 1

Add To Cart Price: 99 ₪
New
פרשת דרכים

פרשת דרכים

Add To Cart Price: 79 ₪
אדרת אליהו - הגר"א

אדרת אליהו - הגר"א

Add To Cart Price: 240 ₪
 ילקוט יוסיף לקח

ילקוט יוסיף לקח

Add To Cart Price: 49 ₪
New
350 מילה

350 מילה

Add To Cart Price: 63 ₪
פרפראות לתורה

פרפראות לתורה

Add To Cart Price: 239 ₪
New
סוד ההפטרה

סוד ההפטרה

Add To Cart Price: 55 ₪
סט ילקוט לקח טוב

סט ילקוט לקח טוב

Add To Cart Price: 538 ₪
דורש ציון  - בראשית

דורש ציון - בראשית

Add To Cart Price: 48 ₪
הסטטוס היהודי

הסטטוס היהודי

Add To Cart Price: 75 ₪
New
יערב נא שיחי

יערב נא שיחי

Add To Cart Price: 59 ₪
מתוך הסנה

מתוך הסנה

Add To Cart Price: 65 ₪
עבודת יחזקאל

עבודת יחזקאל

Add To Cart Price: 69 ₪
אהבת תורה

אהבת תורה

Add To Cart Price: 49 ₪
ותשאני רוח - במדבר

ותשאני רוח - במדבר

Add To Cart Price: 62 ₪
סדר פרשיות - שמות

סדר פרשיות - שמות

Add To Cart Price: 55 ₪
חפץ חיים על התורה

חפץ חיים על התורה

Add To Cart Price: 36 ₪
אוצר המשלים

אוצר המשלים

Add To Cart Price: 169 ₪
Back To Stock
תפארת שמשון סט

תפארת שמשון סט

Add To Cart Price: 209 ₪
בית הלוי על התורה

בית הלוי על התורה

Add To Cart Price: 55 ₪
בנפש השבת

בנפש השבת

Add To Cart Price: 53 ₪
נלכה עד הרא"ה

נלכה עד הרא"ה

Add To Cart Price: 109 ₪
מעט מן האור

מעט מן האור

Add To Cart Price: 299 ₪
פרשה ואישה

פרשה ואישה

Add To Cart Price: 59 ₪
טל חרמון - תורה

טל חרמון - תורה

Add To Cart Price: 56 ₪
מה שתשיב הפרשה

מה שתשיב הפרשה

Add To Cart Price: 55 ₪
דרש דוד סט 3כ'

דרש דוד סט 3כ'

Add To Cart Price: 110 ₪
בקרבך קדוש ב'

בקרבך קדוש ב'

Add To Cart Price: 59 ₪
בקרבך קדוש א'

בקרבך קדוש א'

Add To Cart Price: 59 ₪
אמת ואמונה ב'

אמת ואמונה ב'

Add To Cart Price: 50 ₪
כלי יקר

כלי יקר

Add To Cart Price: 55 ₪
אמת ואמונה א'

אמת ואמונה א'

Add To Cart Price: 50 ₪
הפרשה המחנכת

הפרשה המחנכת

Add To Cart Price: 48 ₪
חיי עולם

חיי עולם

Add To Cart Price: 95 ₪
Back To Stock
פניני הבן איש חי

פניני הבן איש חי

Add To Cart Price: 75 ₪
זקן אהרן

זקן אהרן

Add To Cart Price: 100 ₪
משלי יעקב - מנוקד

משלי יעקב - מנוקד

Add To Cart Price: 39 ₪
תורת המקרא

תורת המקרא

Add To Cart Price: 55 ₪
עבודת ישראל

עבודת ישראל

Add To Cart Price: 62 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout