Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שניים מקרא ואחד תרגום - המשובח

   Publisher: שער התורה

הספר שניים מקרא ואחד תרגום - המשובח, הוצאת שער התורה, 2 כרכים, כריכה קשה. שניים מקרא ואחד תרגום עם ליקוטי הלכות ומנהגים, ליקוטי שרגא ודברי חיזוק בכל עניני שנים מקרא ואחד תרגום, מפי ספרים וסופרים. 

אודות הקריאה שנים מקרא ואחד תרגום 

שנים מקרא ואחד תרגום היא תקנה הלכתית לקרוא את פרשת השבוע פעמיים בנוסח המקרא ופעם נוספת עם תרגום.

מקור דין זה בגמרא, שם מובא: "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו 'עטרות ודיבון', שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ח', עמוד א').

לפי הקבלה יש לקרא דוקא את התרגום, אבל לפי הפשט יכול ללמוד כל מפרש אחר כגון רש"י, ספורנו, אב"ע וכדו'. 

ומה טוב אם יעשה לעצמו סדר בלימודו, ובכל שנה ילמד מפרש אחר על התורה. שנה אחת ילמד את רש"י, שנה שניה רמב"ן, שנה שלאחריה אבן עזרא וכן הלאה, עד שיקנה לו בקיאות בכל מפרשי התורה.

הטעם בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום

כתב המחצית השקל שהטעם לקריאה הוא שכל אדם מישראל יקרא בכל שנה את כל התורה. והלבוש כתב שהטעם הוא שיהיו בקיאים במקרא. בעל ערוך השולחן כתב שלא נתברר טעם הדין. והביא את דברי הלבוש ואמר שאין טעמו מספיק. בתרומת הדשן סימן כג כתב שהטעם הוא שיהיה אדם רגיל במה שהציבור קוראים. ובילקוט יוסף ביאר שכוונתו שיוכל לקרוא בתורה.

Tell Your Friends About 'שניים מקרא ואחד תרגום - המשובח'

Customers who purchased the book "שניים מקרא ואחד תרגום - המשובח", were also interested in the following:

חומש יסוד מלכות

חומש יסוד מלכות

Add To Cart Price: 249 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout