Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים

   Publisher: מכון חתם סופר

סט הספרים חתם סופר על התורה, מרבינו משה סופר זצוק"ל בעל ספר שו"ת חתם סופר. 5 כרכים, בהוצאת המכון להוצאת ספרים וחקר כתבי יד ע"ש החתם סופר זצוק"ל. סט 'חתם סופר על התורה'  - פירושיו של החתם סופר על חמישה חומשי תורה, יוצא לאור מכתבי ידו שטרם הודפסו, עם מראי מקומות, ציונים והערות בשם 'שער יוסף'.

אודות הספר חתם סופר על התורה

חתם סופר על התורה הינו ספר שנתחבר על ידי רבי משה סופר בעל החתם סופר, שהיה ידוע כגדול חכמי הונגריה. הספר מלקט בתוכו פירושים רבים על התורה וההפטרות ומסודר על פי סדר חמישה חומשי תורה. כל כרך בסט חתם סופר על התורה עוסק בחומש אחר ומלווה בהפטרות השייכות לחומש זה ופירושיהן. הספר יצא לאור במהדורות רבות, וכיום הוא מופיע בשני הוצאות: "חתם סופר על התורה", ו"תורת משה על התורה".

אודות מחבר הספר חתם סופר על התורה

הרב משה סופר (שרייבר) (ז' בתשרי ה'תקכ"ג – כ"ה בתשרי ה'ת"ר), נודע בכינוי החת"ם סופר או חת"ס (על שם ספרו חידושי תורת משה), ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים. תרם תרומה מכרעת לעיצוב ההשקפה היהודית-אורתודוקסית. אבי משפחת סופר-שרייבר, המונה מאות צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה מפורסמים.

מספרי החתם סופר

חתם סופר על התורה מצטרף לכ-100 כתבי יד, אשר ביניהם הודפסו:

  • שו"ת חת"ם סופר (שבעה חלקים) – כולל 1225 תשובות במגוון נושאים.
  • באור על פירוש רמב"ן לתורה.
  • מאמרים על סוגיות נבחרות בש"ס.
  • ציונים והערות לשולחן ערוך.
  • שירת משה – שירים ופיוטים על דרך הקבלה.
  • צוואת משה – צוואת מוּסר לבניו ולזרעו.
  • ספר זיכרון – ספור צרותיו אשר סבל במשך הימים שבה פרשבורג הייתה במצור בימי מלחמת צרפת.

Tell Your Friends About 'סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים'

סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים תמונה שניה- הספר סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים

סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים

Add To Cart Price: 229 ₪

Customers who purchased the book "סט חתם סופר על התורה - 5 כרכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout