Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חומש רמב"ן המבואר

   Publisher: עוז והדר

חומש רמב"ן המבואר בהוצאת עוז והדר - חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן מוגה עפ"י כת"י ודפו"ר, בתוספת ביאור נרחב לדבריו, ומדור מקורות ועיונים להרחבת העיון  בתורת הרמב"ן. מהדורת פאר בת 10 כרכים

בראש הספר נפרסה יריעה לתולדות רבינו, תורותיו וספריו, רבותיו תלמידיו ומשפחתו. 

בסוף הספר נדפס לראשונה מכתבי יד ספר גימטריאות [לפי סדר התורה] המיוחס לרמב"ן, בתוספת מראי מקומות ציונים והערות.

 

סקירת סדרת הרמב"ן המבואר על התורה

מתוך אתר עוז והדר. מבין מפרשי התורה הרבים, בולט במיוחד חיבורו העיוני של הרמב"ן, החוקר אחר רבדים עמוקים בביאור המקרא, מדקדק בהבנתם כחוט השערה, מנכש מאדמתם שיבושי טועים, מהפך בהם וחוקר  כל סברא או דעה לעומקה, ומחדש בטובו חידושי אמת, מחודדי הגיון ומעוררי השתאות, ליישב את הפסוקים ולהיטיב את ההבנה בהם.

מלבד חיבורו על התורה, נמצאו בגנזיו חידושים רבים על הש"ס וסוגיותיו, ועל פסקי הלכה ותשובות, ועוד חיבורים רבים שהשאיר לדורות, והם גדושים בחכמת הקבלה ובמחשבת ישראל. המכנה המשותף לכל חיבוריו של הרמב"ן ז"ל, שהדברים עצמם עמוקים מיני ים וגבוהים כהררי תבל, אולם יתדות קבועות להם בחזקה בתורה ובמורשתה.

זו הסיבה שרבים מן המפרשים עמלו לרדת אל קצה דעתו של הרמב"ן, ואף הלומדים בזמננו, רגילים ואף מקפידים בעקביות, לדקדק בדבריו של הרמב"ן כבחוט השערה, וחוקרים אחר כל תיבה ותיבה מדבריו כדי לזכות ולשאוב מעט ממימי הדעת של הים הגדול, לדלות מנהרות איתן שהשאיר בכתביו ובחיבוריו, להתענג עליהם ולהחכים בהם.

הלומדים המדקדקים בכל תיבה מדברי רבינו, יש להם על מי שיסמכו, שהרי רבי יצחק קאנפנטון ז"ל הזהיר בספרו 'דרכי התלמוד' (פ"ה אות ז) לדקדק היטב בחידושי הרמב"ן 'שלא ישאר בו דבר מיותר, אפילו אות אחת, כי כל דבריו הם במספר ובמשקל ובמידה'.

כידוע, היה נוהג מרן החתם סופר זי"ע ללמוד עם תלמידיו, מדי יום בשעות הבוקר, בספר רמב"ן על התורה. ומאז ועד ימינו, נקבעו שיעורים רבים בספר זה, שיעורי תורה בקהל רב או בישיבות הקדושות, לבעלי בתים או לצעירים וצורבים. הלימוד ישתבח עשרת מונים כאשר יוכלו הלומדים לעיין במדורי הביאור של 'עוז והדר', להיטיב את ההבנה ולהעמיק בחקר כוונתו של המחבר. 

בממלכת התורה 'עוז והדר' ביטאו בדברים נרגשים את השמחה הגדולה עם השלמת הסדרה הזו, המקיפה לראשונה את כל דברי הרמב"ן בחקר דקדקני, לאורכם ולרוחבם, בביאור נפלא ובעומק הנדרש. ולדבריהם, ההצלחה בעריכת הביאור לפירוש הרמב"ן משמש כמודל לדוגמא לשאר הפרויקטים המשובחים, שעריכתם נמצאת בעיצומה בימים אלו, על ידי מאות רבני ועורכי המכון. 

כאמור, בימים האחרונים זכינו לארח בכבוד את הסט החדש 'פירוש הרמב"ן המבואר', שתיכף עם הגעתו כבר השתכן במקום של כבוד, במרכז מדפי הספרים, לשמחתם של רבבות הלומדים, קהל חובבי התורה ועמליה, ובודאי ימצאו מקם של כבוד בבתי המדרשות והיכלי הישיבות.

Tell Your Friends About 'חומש רמב"ן המבואר'

חומש רמב"ן המבואר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר חומש רמב"ן המבואר

חומש רמב"ן המבואר

Add To Cart Price: 599 ₪

Customers who purchased the book "חומש רמב"ן המבואר", were also interested in the following:

New
תורת עציון: בראשית

תורת עציון: בראשית

Add To Cart Price: 79 ₪
אוצר מפרשי הפשט

אוצר מפרשי הפשט

Add To Cart Price: 259 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout