Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חמשה חומשי התורה הם חמשת הספרים של התורה: ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר וספר דברים. לכל הספרים יחדיו אנו קורים 'חומש' או 'תורה'. חמשת הספרים הם הספרים הראשונים מתוך כ"ד ספרי התנ"ך והם מקיפים תקופה של 2,489 שנה מבריאת העולם עד לפטירתו של משה רבינו התורה. בקטגוריה זו ריכזנו עבורכם את כל החומשים והמפרשים על חמישה חומשי תורה:

סדר פרשיות - שמות

סדר פרשיות - שמות

Add To Cart Price: 55 ₪
חומש שי למורא

חומש שי למורא

Add To Cart Price: 165 ₪
New
חומש מקראי קודש

חומש מקראי קודש

Add To Cart Price: 399 ₪
להתעורר ליום חדש

להתעורר ליום חדש

Add To Cart Price: 79 ₪
New
סט תורת עציון

סט תורת עציון

Add To Cart Price: 395 ₪
New
תורת עציון: בראשית

תורת עציון: בראשית

Add To Cart Price: 79 ₪
New
תורת עציון: ויקרא

תורת עציון: ויקרא

Add To Cart Price: 79 ₪
Chumash Dirshu

Chumash Dirshu

Add To Cart Price: 72 ₪
 רש"י כפשוטו גדול

רש"י כפשוטו גדול

Add To Cart Price: 179 ₪
New
פשוטו של מקרא גדול

פשוטו של מקרא גדול

Add To Cart Price: 249 ₪
אוצר מפרשי הפשט

אוצר מפרשי הפשט

Add To Cart Price: 259 ₪
הכתב והקבלה - 2כר'

הכתב והקבלה - 2כר'

Add To Cart Price: 105 ₪
מקרא מפורש

מקרא מפורש

Add To Cart Price: 499 ₪
חומש רמב"ן המבואר

חומש רמב"ן המבואר

Add To Cart Price: 599 ₪
סט חומשים קורן

סט חומשים קורן

Add To Cart Price: 259 ₪
Back To Stock
רש"ר הירש על התורה

רש"ר הירש על התורה

Add To Cart Price: 275 ₪
חומש העמק דבר

חומש העמק דבר

Add To Cart Price: 299 ₪
אמרי אמת - 6 כרכים

אמרי אמת - 6 כרכים

Add To Cart Price: 319 ₪
חומש יסוד מלכות

חומש יסוד מלכות

Add To Cart Price: 249 ₪
חומש העמק דבר קטן

חומש העמק דבר קטן

Add To Cart Price: 189 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout