Chok LeIsrael

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חוק לישראל הוא סדר לימוד המחולק לפי חמשת חומשי התורה, שנערך על פי סדר הלימוד של האר"י כמתואר בספר פרי עץ חיים וכולל קריאת פסוקי תורה נביאים וכתובים, לימוד פרק משנה, קטע גמרא וקטע מספר קבלה. את תקנת הקריאה היומית "חוק לישראל" יסד האריז"ל כפי שסיפר תלמידו רבי חיים ויטאל: האר"י היה נוהג לקרוא בסדר הזה בכל יום בחזרתו מבית הכנסת לאחר אכילתו, עטוף בטלית ומעוטר בתפילין. ולכן נהוג ללמוד בסדר חק לישראל אחר תפילת שחרית עוד בלבוש הטלית ותפילין. רוב הנוהגים ללמוד כיום בסדר חק לישראל הם אנשים עובדים, אשר לא משקיעים את מירב זמנם בלימוד תורה, אלא קובעים עיתים לתורה. בעזרת לימוד בחק לישראל ניתן ללמוד קטעים מכל חלקי התורה המרכזיים תוך השקעת זמן קצר יחסית. ריכזנו עבורכם את ההוצאות המרכזיות והאיכותיות ביותר של חוק לישראל:

Back To Stock
חוק לישראל החדש קטן

חוק לישראל החדש קטן

Add To Cart Price: 99 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout