Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שערי אורה עם ביאור בית שער

ספר שערי אורה עם ביאור בית שער לרבינו יוסף גיקטיליא, נכתב בעה"י ע"י מיכאל בורנשטיין בלאאמו"ר הגאון ר' יעקב שליט"א. 

שערי אורה למקובל האלוהי מהר"י ג'יקטיליה, מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13. והעיד עליו איש האלוקים הנורא האריז"ל, שהספר הזה הוא מפתח גדול ומאיר עיניים באספקלריא המאירה בחכמת הקבלה, ועד עתה היה כחזון סתום אינו מובן על בוריו.

 

אודות מחבר הספרים שערי אורה - שערי צדק - ספר הניקוד וספר החשמל

רבי יוסף נולד בקסטיליה והיה תלמידו של רבי אברהם אבולעפיה, שאמר עליו בספרו "אוצר עדן הגנוז": "והוא בלא ספק הצליח הצלחה מופלאה במה שלמד לפני, והוסיף מכוחו ומדעתו וה' היה עמו". והרחיב והפיץ את תורת רבו ברבים. בהיותו כבן 24 חיבר את ספרו גנת אגוז העוסק בגימטריות וצירופי שמות קבליים. ספרו שערי אורה נחשב אצל המקובלים לאחד מספרי היסוד הקבליים, ומפורסם שהאר"י אמר על ספר זה כי הוא המפתח לכל תורת הסוד. מסופר שגם תלמידו הגדול של הגר"א, רבי חיים מוולוז'ין, התבטא פעם שעל מנת לצאת ידי חובת תורת הקבלה, יש ללמוד את ספר הזוהר ואת ספר שערי אורה.

בספר שערי אורה רצה לספק לתלמידיו הסברים על הקבלה, התייחס לאלוהים דרך הספירות. הספר פותח בתשובה לשאלה מהם שמותיו של אלוהים, כל אחד מהשמות, חוץ מהשם המפורש, מצביע על יחס לעולם, התלמיד השואל רצה להפיק מאגיה מהם, לעשות שימוש מגי בשמות, ג'יקטיליה מנסה להניא את התלמיד מעשיית שימוש בשמות, וודאי שלא לצורך רווח חומרי.

Tell Your Friends About 'שערי אורה עם ביאור בית שער'

Back To Stock
שערי אורה עם ביאור בית שער
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שערי אורה עם ביאור בית שער תמונה שניה- הספר שערי אורה עם ביאור בית שער

שערי אורה עם ביאור בית שער

Add To Cart Price: 95 ₪

Customers who purchased the book "שערי אורה עם ביאור בית שער", were also interested in the following:

אוצר החלומות

אוצר החלומות

Add To Cart Price: 69 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout