Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

רגל ישרה

הספר רגל ישרה לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, הינו ספר מפתח לערכי הקבלה והחסידות. "נקרא שם הספר הזה רג"ל ישר"ה, ושמי בקרבו, שם הקודש (צב"י  אלימל"ך) בגי' רג"ל, ושם החול (הירש)ישר"ה. ויהיו נא תפילותינו לרצון ולנחת רוח לפניו ית'.

הספר מסודר לפי הא"ב ומחולק למערכות לפי אותיות הקודש, כשבכל אות מובאים מושגים המתחילים באותה אות ומוסברים בדרך הסוד והקבלה. לדוג' בערך בריאה- בריאה הוא העולם השני המושג לנו, הוא העולם הנברא תיכף אחר המסך והמעקה שנעשה אחר עולם האצילות, ונרמז בפסוק כל הנקרא בשמ"י הוא עולם דאצילות ולכבודי בראתי"ו זה עולם הבריאה ונרמז בה' ראשונה דשם הוי"ה ב"ה ובשם ס"ג דהיינו הוי"ה ביודי"ן ואלף תוך הוא"ו. ובס' מאורי אור מערכת הב' סימן ל"ז,בריאה לשון נקובה וקריעה, כי בקעה וקרעה מלכות דאצילות המסך שבין עולם לעולם וירדה שם. עכ"ל הביאור הראשון למושג בריאה. וכן על זו הדרך.

 

אודות מחבר הספר רגל ישרה

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות. מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר

מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ואחריהם המגיד רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ ורבי אברהם יהושע השל מאפטא (מחבר ה"אוהב ישראל"). קשרים קרובים היו לו עם תלמידי בית-מדרשו של החוזה מלובלין ובראשם רבי נפתלי צבי מרופשיץ ורבי צבי הירש מזידיטשוב. שימש ברבנותן של דינוב, רוביטש, סטריז'וב, האליטש, ומונקאץ שאז הייתה חלק מהונגריה. פעל רבות להפצת תורת הקבלה ונלחם בחריפות נגד המשכילים.

רצ"א היה מחבר פורה במיוחד. עשרות חיבורים כתב במשך שנותיו, והם עוסקים בכל חלקי התורה שבכתב ושבעל פה וביניהם החיבור שלפניכם- רגל ישרה. בכתיבתו הוא משלב ידע גאוני, עם דרשנות מבריקה העושה שימוש מורכב במיוחד בגימטריות ורמזים. כתביו משמשים גם כמרבץ עשיר של אמרים ופנינים מגדולי החסידות, שהוא מצטט ודורש ומוצא להם סימוכים במקראות ובדברי חז"ל.

 

Tell Your Friends About 'רגל ישרה'

Customers who purchased the book "רגל ישרה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout