Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עץ חיים לרבנו חיים ויטאל

   Publisher: הפצת אור התורה

ספר עץ חיים לרבנו חיים ויטאל, הפצת אור התורה, כריכה קשה. עץ חיים הוא שמו של חיבור יסודי בכתבי האר"י. בספר עץ חיים נפרסת משנתו של האר"י, אותה כתב הרב ויטאל מפיו. 

אודות הספר עץ חיים

רבי חיים ויטאל כתב את דרושיו של רבו האר"י לפי סדר שמיעתו אותם, במה שכינה "קונטרס הקיצור". ואחר כך היה נוהג לסדרם ולהרחיבם. הספר מורכב משלושה חלקים: חלק א'- עץ חיים, ובו הקדמות כלליות ושבעה היכלות. חלק ב'- פרי עץ חיים, הכולל את כוונות התפילות והמצוות, בו הקדמות והיכלות. חלק ג'- נוף עץ חיים, הכולל דרושים על הנשמות והגלגולים, ביאור מאמרי הזוהר, ביאור פסוקים ומאמרי חז"ל ושונות.

בתחילת הספר כותב המחבר הקדמה שהיא מעין סקירה היסטורית על מסורת ספרות הקבלה. הוא מעשיר את הסקירה בפירושים קבליים לפסוקים שונים מהתנ"ך, התלמודים וספר הזוהר. רבי חיים ויטאל מזהיר רבות מפני לימוד הקבלה למי שאינו ראוי להיכנס לפרד"ס התורה ומונה את הסכנות והשיבושים שעלולים ליפול בחלקו של תלמיד לא ראוי.

ספר עץ חיים הוא אחד הספרים המשפיעים ביותר בתולדות ההגות היהודית הקבלית והשפעתו ניכרת על חוגים רבים ומנוגדים. 

וכעת במהדורה חדשה עם הגהות רבינו הרש"ש, מוגהים ומתוקנים מכתב יד קדשו עם ביאורים והגהות חדשות מגדולי המקובלים.

אודות מחבר הספר עץ חיים

רבי חיים ויטאל, (בקיצור מהרח"ו) ממקובלי צפת, ערך בספרים את קבלת האר"י ונחשב לתלמידו המובהק.

נולד בראש חודש חשוון הש"ג (1542) בצפת. אביו ר' יוסף קאלאבריס עלה לארץ ישראל מדרום איטליה והשתקע בצפת. כאשר בגר והגיע לגיל 14 החל ללמוד בבית מדרשו של רבי משה אלשיך, אחד מתלמידיו של רבי יוסף קארו (מחבר השולחן ערוך). הרב חיים ויטאל העיד על עצמו כי כבר מגיל זה ראה בו הרב יוסף קארו את יורשו הרוחני. בנוסף ללימוד הנגלה נמשך ליבו של ר' חיים ויטאל לתורת הנסתר. הוא הצטרף לבית מדרשו של ר' משה קורדובירו (הרמ"ק), שם למד את תורת הקבלה של רבו.

ר' חיים ויטאל ערך והגיה במשך כ-21 שנים את ספרו הגדול עץ חיים המחולק לשמונה שערים. על ספר זה שמר חיים ויטאל כבבת עינו ולא נתן לאף אדם לשזוף עיניו בו,  למעט מי שגילו מן השמים שראוי הוא ללמוד בו.

במשך השנים נאספו סיכומיו וכתביו של ר' חיים ויטאל מהגניזה הצפתית על ידי הרב אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם והועברו לר' יעקב צמח, שערך אותם במסירות מופלאה ובדקדוק גדול והניב מהם ספרים רבים.

ב-1577 (שנת של"ח) עקר לירושלים לאחר ששהה זמן קצר במצרים. בירושלים הוא התגורר כ-8 שנים. משם נדד לדמשק. יש המייחסים מעבר זה לאימה שהטיל אבו סיפין.

על פי המסופר בספר החזיונות, ב-1586 (שנת שמ"ו) חזר לצפת בפעם השנייה, ונשאר בה עד שנת שנ"ד. בצפת הוא הוסמך להוראה על ידי רבי משה אלשיך.

משנת שנ"ה היה ויטאל בדמשק בה כיהן כרבה של קהילת סיציליה. רבי חיים ויטאל נפטר בדמשק בשנת 1620 (שנת ה'ש"ף), ונקבר בבית הקברות היהודי המקומי. 

Tell Your Friends About 'עץ חיים לרבנו חיים ויטאל'

עץ חיים לרבנו חיים ויטאל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עץ חיים לרבנו חיים ויטאל

עץ חיים לרבנו חיים ויטאל

Add To Cart Price: 98 ₪

Customers who purchased the book "עץ חיים לרבנו חיים ויטאל", were also interested in the following:

New
ח"ן וחסד

ח"ן וחסד

Add To Cart Price: 68 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout