Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עיר וקדיש משמיא נחית - האריז"ל

ספר עיר וקדיש משמיא נחית - האריז"ל

והוא קיבוץ נפלא אודות האריז"ל - עם שבחי האריז"ל

 

כולל בתוכו את החלקים הבאים:

שבחי האריז"ל 

תהילות האריז"ל

אגרות הרב שלמה שלומיאל

שבחי המהרח"ו - ספר החזיונות

 

אודות האריז"ל

רבי יצחק לוריא בן שלמה מכונה האר"י הקדוש - גדול מקובלי צפת במאה ה-16 והוגה שיטה חדשה בקבלה הנקראת על שמו "קבלת האר"י". תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י. נולד בירושלים לאם ספרדיה ואביו ממשפחת לוריא שהייתה מפורסמת באשכנז ומיוחסת לרש"י וממנו לדוד המלך. לאחר מות אביו, עברה משפחתו לבית דודו במצרים. הוא עצמו חי במצרים בקהילה הספרדית ולמד מפי הרדב"ז ורבי בצלאל אשכנזי. לפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכסבמצרים והיה סמוך על שולחנו, שם הגה בספר הזוהר, עד שעל פי המסורת נגלה אליו אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל. כמו כן, עסק בתקופה זו בהוראה ולפי תעודות מגניזת קהיר, התפרנס גם ממסחר בתבלינים ובתבואה. בשנת ה'ש"ל עלה האר"י ממצרים לצפת עם אשתו ושתי בנותיו וחי שם במשך שנתיים עד שבתאריך ה' באב ה'של"ב הוא נפטר במהלך המגפההגדולה שהתרחשה באותה עת, והוא בן 38. 

הרמ"ק הורה לתלמידיו לפני פטירתו, שממשיכו יתגלה בהלוויתו, בתור מי שיראה עמוד של אש ההולך אחר מיטתו. אותו אחד היה האר"י שבא באותה תקופה לצפת וטרם נודע בציבור. מאז לימד מספר מצומצם של תלמידים את כל אשר ידע, כאשר הוא הסביר כי לשם כך הגיע לעולם וזה כל יעודו בחייו. בכיר תלמידיו היה רבי חיים ויטל.

 

 

 

Tell Your Friends About 'עיר וקדיש משמיא נחית - האריז"ל'

Customers who purchased the book "עיר וקדיש משמיא נחית - האריז"ל", were also interested in the following:

זוהר הרקיע

זוהר הרקיע

Add To Cart Price: 70 ₪
פרי עץ חיים

פרי עץ חיים

Add To Cart Price: 78 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout