Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל

ספר ילקוט ראובני - 2 כרכים 

להרב אברהם ראובן הכהן סופר, מקובל מחכמי פראג.

ילקוט ראובני הוא חיבור המכיל לקט מדרשים, בעיקר מספרי קבלה שונים, שנכתב במאה ה-17. חלקו הראשון של הספר ערוך לפי סדר הא-ב (ילקוט ראובני הקטן), וחלקו השני ערוך לפי סדר פרשיות התורה (ילקוט ראובני הגדול).

ילקוט ראובני נכתב באופן שונה מילקוט שמעוני; בעוד שילקוט שמעוני נכתב כליקוט מספרי פשט (כגון: גמרא, מדרש רבה מדרש תנחומא כו'), נכתב ילקוט ראובני גם כליקוט מספרי קבלה (כגון: ספרי הרמ"ק, האר"י והרמ"ע מפאנו).

 

אודות המחבר

היה בנו של רבי האשקי (כינוי ליהושע) ונכדו של שלמה אפרים מלונטשיץ. עיקר יצירתו התורנית התבטאה בליקוט מספרי קבלה שונים. במהלך חייו הודפס רק חלקו הראשון של "ילקוט ראובני" (פראג ת"כ). שאר ספריו הודפסו אחר מותו.

חיבר גם ספר קבליים נוספים: "עונג שבת" על הלכות שבת, ו"דבר שבקדושה" (זולצבאך תמ"ד) שתוכנו התעוררות לחזרה בתשובה ערוך על פי סדר הא-ב.

Tell Your Friends About 'ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל'

ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל תמונה שניה- הספר ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל

ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל

Add To Cart Price: 129 ₪

Customers who purchased the book "ילקוט ראובני - 2 כרכים - וגשל", were also interested in the following:

New
ספר הכוונות - הישן

ספר הכוונות - הישן

Add To Cart Price: 85 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout