Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

זהר חדש עם נצוצי הזהר

   Publisher: מוסד הרב קוק

זהר חדש עם נצוצי הזהר - ראובן מרגליות

הרב ר. מרגליות מאיר את הזהר חדש עם השוואות לתלמוד בבלי וירושלמי, מדרשי הלכה ואגדה, ציונים לספרי רבותינו הראשונים והפוסקים במקום שיש התיחסות למאמרי הזהר, תמצית דברי גדולי האחרונים בבירור שיטת הזהר בהלכה.

 

Tell Your Friends About 'זהר חדש עם נצוצי הזהר'

זהר חדש עם נצוצי הזהר
Click on image to enlarge

זהר חדש עם נצוצי הזהר

Add To Cart Price: 67 ₪

Customers who purchased the book "זהר חדש עם נצוצי הזהר", were also interested in the following:

חכמת היד והשרטוט

חכמת היד והשרטוט

Add To Cart Price: 95 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout