Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

האלימה

   Publisher: ברזני

הספר האלימה להרמ"ק, רבי משה קוֹרְדוֹבֵירוֹ, הוצאת ברזני, כריכה קשה. מכיל ביאורים שונים בחכמת הקבלה ותורת הסוד. בספר נסקרים נושאים מגוונים בקבלה ובינהם ענייני העולמות, ספירות והפרצופים.

הקדמת ספר האלימה להרמ"ק

החיבור הוא יסוד האמונה ועמוד העבודה, אשר ראה ויספרה הכינה גם חקרה בצורה מכובדה. מבוסס על הזוהר וחכמה קדומה, ומגלה על בקיאותו הרבה בתורה תמימה. מבשר את ניצני הארי ז"ל וגוריו, ואת דרך החסידות לכל תולדותיו. נדפס בשנת תר"מ עם שלושת המעינות הראשונים, ועתה יצא לאור בצורה מהודרת ומאירת עיניים, לראשונה עם כל שתים עשרה המעינות חלקם בשלמות וחלקם בחסרון השלמות, עם תוכן עניינים רחב.

אודות מחבר הספר האלימה להרמ"ק

רבי משה קוֹרְדוֹבֵירוֹ (רמ"ק; ה'רפ"ב, 1522 - כ"ג בתמוז ה'ש"ל, 1570), מחשובי מקובלי צפת במאה ה-16, מחבר ספרי קבלה ורבו של האר"י.

נולד בשנת רפ"ב (1522) לרבי יעקב. מקום לידתו אינו ידוע, אך שם משפחתו מעיד על כך שמוצא משפחתו מהעיר קורדובה בספרד. הוא גדל וגר בצפת, למדתלמוד והלכה אצל רבי יוסף קארו והוסמך לדיינות על ידי רבי יעקב בירב. התחתן עם אחותו של רבי שלמה אלקבץ ובגיל עשרים החל בלימוד קבלה אצל גיסו. לאחר מספר שנים החל לשמש כראש ישיבה בצפת. בין תלמידיו נמנו רבי חיים ויטאל, לימים עורך כתבי האר"י, ורבי אליהו די וידאש, מחבר הספר "ראשית חכמה".

עם הגעתו של האר"י לצפת הפך הרמ"ק לרבו במשך תקופה קצרה עד לפטירתו של הרמ"ק בכ"ג תמוז ה'ש"ל (1570). עם פטירתו, נחשב האר"י ליורשו הרוחני וממשיך דרכו, אם כי שיטתם בקבלה אינה דומה: הרמח"ל יצר הבחנה בין השיטות והסביר כי קבלת הרמ"ק מהווה לימוד "עולם התוהו" וקבלת האר"י ב"עולם התיקון". קבלת הרמ"ק אמנם נדחקה אך לא נדחתה לגמרי וקיימות שיטות המשלבות בין שיטתו לקבלת האר"י. הספר שפע טל, לדוגמה, הוא אחד ממיישמי גישה זאת. הלימוד בספריו של רמ"ק לא פסק גם היום, ויש המחשיבים אותו לימוד מקדים לקבלת האר"י, או מעין הרחבה וביאור.

הספר שאיתו מזוהה הרמ"ק הוא פרדס רימונים, המבאר את שיטתו בקבלה. בספרו זה מביא הרמ"ק גם תמצות משיטות הקבלה של הראשונים, דן בהן ומכריע ביניהן. כמו כן חיבר הרמ"ק פירוש לספר הזוהר ולספר יצירה בשם "אור יקר" וספר מוסר בשם "תומר דבורה" המיוסד על י"ג מידות ההנהגה.

Tell Your Friends About 'האלימה'

Back To Stock
האלימה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר האלימה תמונה שניה- הספר האלימה

האלימה

Add To Cart Price: 99 ₪

Customers who purchased the book "האלימה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout