Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

בפרדס הקבלה

בפרדס הקבלה

הלל צייטלין

הרב הלל צייטלין הוגה דעות ואיש רוח סופר וחוקר נודע כעילוי מצעירותו ועסק רבות בפילוספיה ותיאולוגיה כל חייו היה שרוי בחיפוש רוחני מתמיד אחר קרבת אלוקים גלגולים רבים עברו עליו באמונתנו ותפיסותיו עד ששב אל צור מחצבתו ביתר שאת ונשאב לעולמה של חסידות. בערב ראש השנה תש"ג נהרג על קידוש ה' וספר הזהר בידו.

בפרדס הקבלה

בחיבורו המקיף עוסק מהחבר ספולמוס על תקופת הקבלה ומציע את הגישה הנכונה לחקר הקבלה והבנתה. מציע את ההוכחות להשתלשלות הקבלה מסרות התנאים והאמוראים ומסביר את תהליך פרסום ספר הזהר בידי הממקובל משה די ליאון , ומתאר את קורות חייו ומשנתו של האריזל. בספר מובאים ומפורשים מאמרים רבים של הזוהר על האדם ונשמתו, על הבורא והעולמות העליונים, לצד ביאור מקיף להקדמת ספר הזהר המתורגמת לעברית.

בפרדס הקבלה, הלל צייטלין

Tell Your Friends About 'בפרדס הקבלה'

בפרדס הקבלה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר בפרדס הקבלה

בפרדס הקבלה

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "בפרדס הקבלה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout