Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שער הכוונות - לשונות האר"י

הספר שער הכוונות - מהדורה מאירת עיניים.

עם פירוש יפה שעה המבואר (יחיד במינו) עם הגהות וביאורים מכתבי יד.

עם תוספת לשונות האר"י - מראה מקומות יחיד במינו של כל כתבי האר"י. 

מהדורה חדשה ומהודרת, בכתב מרובע, מוגה מכתבי יד, בכריכה קשה ומהודרת.

פורמט גדול ומאיר עיניים. 508 ע"מ.

 

תוכן ספר שער הכוונות

שער הכוונות הוא השער הששי מן השמונה שערים אשר חיברם הרב המפורסם המקובל האלוקי מורנו הרב חיים וויטאל זצ"ל כפי מה שקיבל מאיש האלוקים האריז"ל, ובו מבואר הכוונות של ברכות השחר וציצית ותפילין והקדישים והתפילות של כל ימות החול, כל עניני שבת: התפלות וקריאת התורה והקידוש והסעודות. ענין השינוים בין יום טוב לשבת. ענין ראש השנה ואסרו חג. ענין פסח וספירת העומר וחג השבועות. ענין ראש השנה יום כפור סוכות חנוכה ופורים. 

מצורף אליו ספר "יפה שעה" עם פירושים מכבוד הרב הגדול הרב שלמה בכ"ר יהודה הכהן זצ"ל. במהדורה חדשה ומהודרת, מוגה מכתבי יד רבים ומהדורות רבות ובפרט מוגה היטב מכתב ידו של רבי חיים ויטאל זצ"ל לשער הכוונות, וכמו כן נוספו מראה מקומות ואינדקס לפסוקי המקרא.

Tell Your Friends About 'שער הכוונות - לשונות האר"י'

שער הכוונות - לשונות האר"י
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שער הכוונות - לשונות האר"י תמונה שניה- הספר שער הכוונות - לשונות האר"י

שער הכוונות - לשונות האר"י

Add To Cart Price: 160 ₪

Customers who purchased the book "שער הכוונות - לשונות האר"י", were also interested in the following:

תיקון שובבי"ם

תיקון שובבי"ם

Add To Cart Price: 60 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout