Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שו"ת שאגת אריה - שער המשפט

   Publisher: מכון שער המשפט

שו"ת שאגת אריה / ר' אריה לייב גינצבורג 

שו"ת שאגת אריה ערוך ומוגה מחדש עפ"י דפוס ראשון עם מבוא מקורות ציונים והארות מספרי ראשונים וגדולי אחרונים. מהדורה חדשה בתוספת תיקונים והערות ובסופו קונטרס הגהות 'אמרי ברוך' מהגאון בעל 'ברוך טעם' זצ"ל.

על בעל שו"ת שאגת אריה.

ר' אריה לייב בעל ה 'שאגת אריה', נולד לרבי אשר גינצבורג בהיותו רב העיר פינסק, ועוד בצעירותו נודע כעילוי. כשעבר אביו לכהן כרבה של מינסק, סייע לו בענייני העיר ואף ייסד שם ישיבה מפורסמת, בה לימד על דרך הפלפול והחילוקים. בשנת 1745 לערך עבר לוולוז'ין ושם ייסד ישיבה לתלמידים נבחרים. החל משנת 1765 ועד סוף ימיו שימש כרב, אב"ד וראש ישיבה במֵץ (בצפון צרפת).

רוב ימיו היה עני. הרב אריה לייב נודע בייחוד בכך שסיים אלף פעמים את הש"ס.

ר' אריה 'בעל השאגת אריה' היה ידוע בחריפותו העצומה, בעוז הגיונו ובגאונותו. עם זאת, היה מהמתנגדים הגדולים לדרך הפלפול שרווחה באותה תקופה, ובדומה לגר"א, שפעל אחריו, חתר לפרשנות ופסיקה על פי פשוטם של המקורות. התפרסם בייחוד בגלל ספרו 'שאגת אריה', שנדפס בשנת תקט"ז בפרנקפורט על האודר. ספר זה ערוך בצורה של שאלות ותשובות אם כי השאלות הנידונות שם אינן השאלות שנשאל אלא שאלות הלכתיות שחקר וערך אותן כשאלות ותשובות.

Tell Your Friends About 'שו"ת שאגת אריה - שער המשפט'

שו"ת שאגת אריה - שער המשפט
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שו"ת שאגת אריה - שער המשפט תמונה שניה- הספר שו"ת שאגת אריה - שער המשפט

שו"ת שאגת אריה - שער המשפט

Add To Cart Price: 49 ₪

Customers who purchased the book "שו"ת שאגת אריה - שער המשפט", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout