Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שו"ת מהרי"ל החדשות

   Publisher: מכון ירושלים

ספר שו"ת מהרי"ל החדשות - לרבי יעקב מולין זצ"ל, אבי מנהגי אשכנז, מחבר ספר המנהגים, ספר השו"ת ושו"ת החדשות. מאות תשובות ופסקים חדשים של רבינו המהרי"ל מכתבי יד, עם ציונים ומקורות, הערות והארות, מקבילות ומפתחות.

 

מהדורת מכון ירושלים למהרי"ל

מכון ירושלים הוציא לאור במסגרת "מפעל תורת חכמי אשכנז" את ספרי המהרי"ל במהדורות מוערות על פי דפוסים הראשונים וכתבי יד עם מבוא ומפתחות, בשלושה כרכים של ספרי המהרי"ל:

  • ספר מהרי"ל - מנהגים של רבינו יעקב מולין, עורך שלמה י. שפיצר, ירושלים תשמ"ט, (מהדורה ראשונה), תשנ"א (מהדורה שניה), תשס"ה (מהדורה שלישית)
  • שו"ת מהרי"ל, עורך הרב יצחק סץ, ירושלים תש"ם.
  • שו"ת מהרי"ל החדשות (תשובות מהמהרי"ל שנאספו מכתבי יד שונים), עורך הרב יצחק סץ, ירושלים תשל"ז.

 

אודות המהרי"ל

רבי יעקב הלוי בן משה מולין, נולד במגנצה בסביבות שנת ה'ק"ך ונפטר וורמייזה בשנת ה'קפ"ז. נחשב 'אבי מנהגי אשכנז'. היה מנהיגה הרוחני של יהדות אשכנז בימיו. כתב תשובות לכל רחבי ארצות אירופה. חיבר ניגונים לתפילות, וחיבר ספר מנהגים, פסקים ופירושים בשם מנהגי מהרי"ל או ספר מהרי"ל. ספר זה הוא אחד המקורות הבסיסיים ביותר של ההלכה האשכנזית שהשפיע בעיקר על קהילות מערב אירופה ומשני ספרי המנהגים החשובים ביותר לצד "ספר המנהגים" של רבי יצחק אייזיק מטירנא שהשפיע על קהילות מזרח אירופה.

עבודתו המפורסמת ביותר היא ספר מנהגי מהרי"ל הידוע גם כספר המהרי"ל או בפשטות המנהגים. הספר כולל תיאור מפורט של מנהגים ופרקטיקות דתיות הנוגעות לחיי היום יום בבית ובבית הכנסת והוא מהווה סמכות עליונה למקור מנהגי יהדות גרמניה. הספר כולל גם דרשות וקטעי פרשנות שונים של מהרי"ל. הוא נערך וסודר על ידי תלמידו של מהרי"ל - זלמן מסנט גור, ויצא לראשונה, יחד עם תוספות שונות, בסביאונטה שבאיטליה בשנת שט"ז (1556), ומאז עוד פעמים רבות. לספר הייתה השפעה רבה בעיקר אצל יהדות מערב אירופה והיווה גורם משמעותי בעיצוב התפיסה שיחסה חשיבות רבה למנהגים בקרב קהילות אלו. הספר מצוטט באופן תדיר בספרות ההלכתית שלאחריו, ובאופן הבולט ביותר על ידי הרמ"א בהגהותיו על השולחן ערוך, בהם הוא הוסיף את מנהגי יהדות אשכנז.

Tell Your Friends About 'שו"ת מהרי"ל החדשות'

שו"ת מהרי"ל החדשות
Click on image to enlarge

שו"ת מהרי"ל החדשות

Add To Cart Price: 49 ₪

Customers who purchased the book "שו"ת מהרי"ל החדשות", were also interested in the following:

New
שו"ת שחר אורך

שו"ת שחר אורך

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout