Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שו"ת הרא"ש

   Publisher: מכון ירושלים

הספר שו"ת הרא"ש לרבי אשר ב"ר יחיאל - מהדורה מחודשת ומתוקנת ע"פ דפו"ר וכתבי יד, עשרות תשובות חדשות, ציונים ומקורות, הערות והארות, מבוא ומפתחות. 580 עמודים בכריכה קשה בהוצאת מכון ירושלים.

 

מתוך שער שו"ת הראש בדפוס ונציה

שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז"ל אשר קבץ ורבץ תורה והאיר עיני גלות ספרד בפסקיו הפוסקים דין אמת לאמתו ובתשובותיו המופלאות אשר הראה בהן עשר כבוד מלכותו בתלמוד ובירושלמי במשנה בתוספתא במכילתא ובספרי וספרא. ונתוסף על דפוס הראשון מראה מקום כי ראיתי אני מאיר ב"ר יעקב איש פרינץ י"ץ שיש בו תועלת גדול כדי לידע כל דין ודין מקור מבואו לתועלת המעיין בו.

 

אודות מחבר שו"ת הרא"ש

רבי אשר בן יחיאל, המכונה הרֹא"ש, היה מגדולי פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה מכרעת על עיצוב ההלכה היהודית. אביו רבי יחיאל, מחנכו הראשון, היה בין חסידי אשכנז. החכם המפורסם רבי אליעזר בן נתן (הראב"ן) היה בין אבות אבותיו.‏ הרא"ש למד גם אצל המהר"ם מרוטנבורג. משנאסר המהר"ם ירש את מקומו בהנהגה בוורמספרנסתו הייתה בהלוואה בריבית לגויים, והוא הסכים לשלם סכום גבוה כדי לפדות את רבו, אך הדבר לא יצא לפועל מכיוון שהמהר"ם לא הסכים שיפדו אותו בסכום כה גבוה. זאת, על פי ההלכה ש"אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן".

בשל ההחמרה במצבם המדיני של יהודי אשכנז חשש הרא"ש שגורלו יהיה כגורל רבו המהר"ם. לכן שלח את בנו הרביעי, רבי יהודה, לספרד כדי שיתור לו מקום למגוריו. כשמצא שעת כושר לעזוב את גרמניה ברח עם בני ביתו לספרד, מעבר שרושש אותו כספית. הרא"ש עבר טלטולים רבים, אך הקהילות בספרד קיבלו אותו בכבוד גדול.

הימצאותו של הרא"ש בספרד יצרה תקדים מעניין של חכם אשכנזי מהראשונים המכיר היטב גם את דרכיהם ומנהגיהם של הספרדים. יוקרתו בעיני הממשל הייתה אף היא גדולה, והשלטונות אמנם התייעצו עמו בענייני משפט.

בנו הוא רבי יעקב בעל הטורים. בן נוסף הוא רבי יהודה בן הרא"ש, ממלא מקום אביו בטולידו ובעל שו"ת "זיכרון יהודה".

יצירתו החשובה ביותר כוללת דיון בקטעי תלמוד ופסיקת הלכה. יצירה זו מודפסת בסוף ספרי התלמוד בדפוס וילנה. לחיבור זה נכתבו לאורך הדורות מספר פרושים והגהות (כדוגמת הגהות אשרי). רבי יוסף קארו עשה שימוש בפסקיו כבסיס לשולחן ערוך, יחד עם פסקי הרמב"ם והרי"ף. הרא"ש כתב גם תוספות על התלמוד, המבוססות על בעלי התוספות הקדומים, כמו ר"י הזקן ורבי שמשון משאנץ

הרא"ש כתב תשובות רבות לשואליו. והם קובצו ב"שאלות ותשובות הרא"ש". לשו"ת הרא"ש ישנה עריכה ייחודית המבדילה אותו מיתר תשובות הראשונים, בכך שהתשובות נערכו בקבצים פנימיים (המכונים "כלל") לפי נושאים, ותחת הכותרת "כלל" נתקבצו מספר תשובות העוסקות באותו נושא, למרות היותן לשואלים שונים ובתקופות שונות.

 

Tell Your Friends About 'שו"ת הרא"ש'

שו"ת הרא"ש
Click on image to enlarge

שו"ת הרא"ש

Add To Cart Price: 89 ₪

Customers who purchased the book "שו"ת הרא"ש", were also interested in the following:

שו"ת הרי"ף

שו"ת הרי"ף

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout