Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר

הספר שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר מכיל תשובות מפורטות לכל השאלות שנשאלו במבחני ההסמכה לרבנות ע"ל הרבנות הראשית לישראל, מהד' שביעית תשע"ג.

תוכן הספר שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר 

הספר היכל שלמה הינו סיכום מקיף של החומר ותשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל (כולל סעיפים בהם לא נמצאה שאלה). בספר לוקטו כל השאלות במשך שנים רבות. הספר זכה להיות אבן יסוד בלימוד ההלכה בכוללים רבים מכל החוגים.

הספר אמור ללוות את הלומד במשך כל זמן לימודיו ולא רק לקראת המבחן. ניתן להשתמש בספר לסיכום החומר הנלמד, ולבחינה עצמית בכל סוף סימן - לבירור אם הגיע לרמת לימוד המאפשרת להיבחן. על מנת שלא להכביד על הלומד- אין בספרי היכל שלמה העמקה מעבר לידיעת ההלכה הנדרשת במבחנים. אכן בכל מקום שראוי להוסיף בירור, צויין לספרים האחרים שבהוצאת המחבר. 

מחבר שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר הרב שמואל קדר זצ"ל שמש כראש כולל בקריית החינוך מר"ץ שבמבשרת ירושלים ונפטר בשנת תשס"ו. התשובות לשאלות עד לשנת תשס"ו נכתבו ע"י המחבר והתשובות לשאלות משנת תשס"ז נכתבו ע"י הרב יעקב סבתו. 

Tell Your Friends About 'שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר'

שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר

שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "שו"ת היכל שלמה - הלכות איסור והיתר", were also interested in the following:

שו"ת מהרי"ל

שו"ת מהרי"ל

Add To Cart Price: 49 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout