Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הלכות נזיקין - עיטורי הלכה

   Publisher: ספרייתי

הספר הלכות נזיקין מסדרת בין אדם לחברו של עיטורי הלכה נערך בידי ר' זאב גרינולד, ומביא בפני הקורא דינים רבים בתחומים השונים שבין אדם לחברו: הלכות חובל, אדם המזיק, שור המזיק, נזקי אש, היזק ראיה ונזקי שכנים, שמירת חוקי התנועה, מצות מעקה והסרת מכשול, איסור בעל תשחית, דיני ארבעת השומרים, ועוד. מלווה באיורים הממחישים את הנלמד ופועלים בנפשו של הלומד.

 

סדרת עיטורי הלכה

סדרת עיטורי הלכה הנפלאה נכתבה מתוך כוונה להפוך את ההלכה לדבר ש'כל ילד יכול להבין'. השפה הברורה, הדיוק ההלכתי, האיורים וההסברים הפשוטים והנעימים מלווים את הלומד לכל אורך הסדרה מרחיבים את דעתו ומחברים אותו לעץ החיים של עם ישראל. הסדרה מתאימה במיוחד ללימוד 'אב ובנו', וללימוד עצמאי של ילדים ובני נוער. וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים...

Tell Your Friends About 'הלכות נזיקין - עיטורי הלכה'

הלכות נזיקין - עיטורי הלכה
Click on image to enlarge

הלכות נזיקין - עיטורי הלכה

Add To Cart Price: 35 ₪

Customers who purchased the book "הלכות נזיקין - עיטורי הלכה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout