Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספר התרומה

ספר התרומה - רבי ברוך בן רבי יצחק

ספר התרומה מכיל פסקי הלכה בלשון קצרה במגוון נושאים: שחיטה, טרפות, איסור והיתר, חלה, נידה, גיטין, חליצה,עבודה זרה, יין נסך, ספר תורה, תפילין ושבת. הספר כולל גם פרק מיוחד על "הלכות ארץ ישראל", בהתאם לרוח התקופה בה העלייה לארץ ישראל הייתה עניין אקטואלי. בסוף הספר צירף המחבר מפתחות המכילים את תמצית הפרקים. את חיבורו זה סיים לכתוב סמוך לשנת 1202 וכעבור כמה שנים (כנראה ב-1208) כבר היה בדרכו לארץ ישראל.

ספר התרומה נחשב לאחד מספרי הפסיקה החשובים, ופוסקים רבים מבססים עליו את פסקיהם. קיימים 17 כתבי יד שלמים של הספר ו 63 כתבי יד חלקיים והוא נדפס במהדורות רבות. בתשס"ח הודפסו הלכות ארץ ישראל מתוך ספר התרומה במהדורה חדשה ומתוקנת על פי כתבי יד על ידי הרב יואל פרידמן ממכון התורה והארץ.

אודות המחבר

רבי ברוך בן רבי יצחק (1140 לערך - 1211) היה תלמיד חכם ופוסק, מבעלי התוספות. מכונה תדיר בעל התרומה על שם ספרו המפורסם. בשו"תי הרשב"ץ והרשב"ש, מתואר בעל ספר התרומה ככהן, וכמו כן בחידושי הרמב"ן. ויש מטילים ספק בייחוסו כהן.

Tell Your Friends About 'ספר התרומה'

ספר התרומה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ספר התרומה תמונה שניה- הספר ספר התרומה

ספר התרומה

Add To Cart Price: 60 ₪

Customers who purchased the book "ספר התרומה", were also interested in the following:

מעולם ועד עולם

מעולם ועד עולם

Add To Cart Price: 75 ₪
New
SALE
אך טוב וחסד תשע"ט

אך טוב וחסד תשע"ט

Add To Cart Sale: 35 ₪
הנשואין כהלכתם

הנשואין כהלכתם

Add To Cart Price: 110 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout