Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

דבר חברון ב - אורח חיים

הספר דבר חברון חלק ב' - פסקי הרב דב ליאור על חלק אורח חיים מהשולחן ערוך.

אודות סדרת דבר חברון

'שו"ת דבר חברון' מאת הרב דב ליאור, מגדולי גידוליה של ישיבת מרכז הרב ומחשובי הרבנים של הציונות הדתית, המכהן ברבנות עשרות בשנים וכן ישב בכס המשפט כאב"ד באר שבע ועד היום עוסק בבחינת המועמדים לדיינות. בספר זה מובאים תשובותיו בענייני חושן משפט ואבן העזר. הרב עוסק בכל עניין בקצרה, מביא את הראיה המרכזית ומגיע למסקנות ברורות ונוקבות. סדרה זו היא "פירות ארץ ישראל" המשובחים, ונאמנים עלינו דברי הגר"א שפירא שליט"א בהסכמתו "ויותר ממה שכתוב כאן יש בו, ובקיאותו בש"ס וראשונים ובכל חלקי השו"ע וגדולי פוסקי האחרונים מעידים על גדולתו".  

אודות מחבר סדרת דבר חברון - הרב דב ליאור

הרב דוב ליאור הוא רב ציוני דתי, מן הפוסקים הבולטים בציבור הדתי לאומי וממנהיגי הזרם המכונה "חרדי לאומי". עד פרישתו המאוחרת לגמלאות בהיותו בן למעלה מ-80, היה רבו של היישוב היהודי בקריית ארבע-חברון וראש ישיבת ההסדר במקום. פסקיו ומאמריו הובאו גם בשו"תים "במראה הבזק" ו"המורים בקשת", וכן בכתב העת של ישיבת ניר, "עלוני ממרא", אך סדרת ספרי דבר חברון נחשבת למרכזית שבכתביו.

 

Tell Your Friends About 'דבר חברון ב - אורח חיים'

דבר חברון ב - אורח חיים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר דבר חברון ב - אורח חיים

דבר חברון ב - אורח חיים

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "דבר חברון ב - אורח חיים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout