Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים

   Publisher: יחוה דעת

הספר הלכה ברורה מאת הרב דוד יוסף - 2 הכרכים על אמירה לנכרי בשבת. הספר נכתב על בסיס שיעור שנותן הרב דוד יוסף כל יום שבת, ומבוסס על פסקי הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

הקדמת הלכה ברורה - דיני אמירה לנכרי בשבת

הכרך החדש של הלכה ברורה - הלכות אמריה לנכרי בשבת,  מוקדש לע"נ אביו של המחבר, הראשל"צ רשכבה"ג הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. מתוך הקדמת הספר: הננו מתכבדים להגיש בפני ציבור הלומדים את שני הכרכים של 'הלכה ברורה' על הלכות אמירה לנכרי בשבת. חלק מהלכות אמירה לנכרי בשבת, נדפסו כבר בהלכה ברורה חלק יג', שהוא הכרך הראשון על הלכות שבת, ובפרט ההלכות העוסקות בענייני מסירת מלאכה לנכרי מערב שבת, ודיני מלאכת ישראל הנעשית ע"י גוי בשבת בשכירות ובקבלנות, ודיני שביתת בהמה בשבת, ודיני שותפות עם הגוי לעניין שבת, ודיני השכרת והשאלת כלים לגוי, ודיני משלוח חפצים ביד הגוי ועוד.

והנה הלכות אמירה לנכרי בשבת מרובות הן ביותר, וכמעט בכל סימן בהלכות שבת דנו רבותינו הפוסקים בענייני אמירה לנכרי השייכים לאותן הלכות, ובוודאי שבעזה"י יבואו הלכות אלו כל דבר במקומו דבר דבור על אופניו. אולם ידוע הדבר שישנם שלשה סימנים גדולים בשולחן ערוך הלכות שבת העוסקים בהלכות אמירה לנכרי, והם סימן רע"ו שנושאו הוא ענייני הנאה ממלאכת נכרי בשבת, וסימן ש"ז שנושאו הוא הלכות דיבור חול בשבת, ובחלקו הגדול דן בענייני אמירה לנכרי בשבת, ובפרט בענייני אמירה לנכרי במקום מצווה, וסימן שכ"ה שנושאו אף הוא ענייני הנאה ממלאכת נכרי בשבת.

לאור האמור ביקשנו ממו"ר עט"ר הגאון הגדול ר' דוד יוסף שליט"א להשלים את המלאכה שהחלה בכרך הראשון של הלכה ברורה על הלכות שבת, ולהקדים את כתיבת ההלכות על שלשה סימנים אלו, כדי לרכז את עיקר דיני אמירה לנכרי בשבת במקום אחד, כדי להקל על החפצים לרכז את לימודם בהלכות אלו ביחד, ומה גם שהלומדים את ההלכות הנמצאות בשולחן ערוך בתחילת הלכות שבת, נתקלים בשאלות הלכתיות מרובות הנמצאות בשלשת הסימנים הנ"ל. ואי אפשר לדעת ולהבין את הלכות אמירה לגוי בלא לימוד בעיון של שלשת סימנים אלו. 

ובכדי להקל על הלומדים בהלכות אלו, ריכזנו את כל הסימנים העוסקים בעיקרם בדיני אמירה לנכרי בשבת ובדיני הנאה ממלאכת הנכרי בשבת בשני כרכים: 

בכרך הראשון רוכזו כל הסימנים שנדפסו בהלכה ברורה חלק יג' עוסקים בהלכות מלאכת גוי בשבת, בתוספת מעט נופך, (והבאנו בו גם את כל סימן רנ"ב, שבחלקו עוסק בענייני מלאכה המתחילה בערב שבת ומסתיימת בשבת, וברובו עוסק בענייני אמירה לנכרי מערב שבת, וכדי להקל על הלומדים הבאנו את כל הסימן, ואף את שאר הדינים המופיעים בסימן זה שאינם שייכים להלכות אמירה לנכרי). 

ובכרך השני רוכזו הסימנים רע"ו וש"ז ושכ"ה, (והבאנו בו את כל סימן ש"ז, שבחלקו עוסק בענייני דיבור חול בשבת, וברובו עוסק בעייני אמירה לנכרי בשבת, וכדי להקל על הלומדים הבאנו את כל הסימן, ואף את שאר הדינים המופיעים בסימן זה שאינם שייכים להלכות אמירה לנכרי), ובודאי שבעזה"י בכרכים הבאים על הלכות שבת ישובתו סימנים אלו כל אחד במקומו.

הנהלת המכון

 

אודות הספר הלכה ברורה - הרב דוד יוסף

הלכה ברורה הוא ספר שחיבר הרב דוד יוסף, ומבוסס על פסקיו של אביו, הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. תכניו של הספר נערכו על ידי המחבר יחד עם צוות אברכים שבראשו הוא עומד. הספר מיועד לספרדים ואשכנזים כאחד. על כל סעיף בשולחן ערוך מובאות ההלכות הקשורות לסעיף ובנוסף לכך מובאים טעמי ההלכה ומקורות ההלכה.

עד כה יצאו 13 כרכים המבארים את הלכות השכמת הבוקר ותפילת שחרית וכל הקשור בתפילה (תפילין, ק"ש וכו'). הכרכים הראשונים (עד הכרך השביעי) הגיעו בסימני השולחן ערוך לסימן קכ"ז ודברו על ענייני תפילה, כרך ח' הוא הכרך הראשון שמתעסק בהלכות ברכות. בשנת תשע"ב יצא לאור הכרך הי"ג שהתחיל לעסוק בהלכות שבת.

בשנת תשע"ד יצאו שני כרכים חדשים העוסקים בדיני "אמירה לנוכרי בשבת", וכן בדין "הנאה ממלאכת נכרי בשבת" (בשולחן ערוך סימנים: רנ"ב, רע"ו, ש"ז, שכ"ה ועוד). הכרכים הוקדשו לעילוי נשמת אבי המחבר, ונמכרים בנפרד מ-סט הלכה ברורה.

הספר כולל שלושה חלקים, בדומה לספר משנה ברורה:

  • הלכה ברורה - ההלכות הקשורות לאותו סעיף לפי השולחן ערוך.
  • בירור הלכה - ובו בירורי הלכה ומשא ומתן הלכה והערות והארות בעניינים הצריכים עיון ובירור.
  • שער הציון - ובו ציוני מקורות בהלכה מדברי רבותינו חכמי התלמוד ועד רבותינו הפוסקים ראשונים ואחרונים.

ובנוסף הספר מכיל נספח בשם "שו"ת אוצרות יוסף" ובו שאלות ותשובות בהלכה בעניינים אקטואליים.

 

 

Tell Your Friends About 'הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים'

הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים תמונה שניה- הספר הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים

הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים

Add To Cart Price: 78 ₪

Customers who purchased the book "הלכה ברורה - אמירה לנכרי בשבת 2 כרכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout