Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משנה ברורה עוז והדר ענק

   Publisher: עוז והדר

משנה ברורה עוז והדר - סט ענק - 31 ס"מ , עם הקדמות הלכתיות ורקע לכל נושא 6 כרכים מפוארים כדרכם של הוצאת עוז והדר.

 

אודות המשנה ברורה

ספר ההלכה והפסיקה המרכזי מאת מרן החפץ חיים. בהוצאה מנוקדת, בהירה ומאירת עניים בשישה כרכים.

ספר המשנה ברורה הוא למעשה פירוש על חלק אורח חיים בשולחן ערוך, העוסק בהלכות יום יום. והוא בא לבאר ולהוסיף על דברי השולחן ערוך, וכן המשנה ברורה בא להכריע ולפסוק הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית לאורך הדורות. הספר משנה ברורה כולל ששה חלקים וכתיבתו ארכה כשלושים שנה.

הספר משנה ברורה משמש כספר בסיסי בהלכה לכל עדות ישראל, ובעיקר ביהדות אשכנז. הספר נדפס לפי הוראת המחבר יחד עם החיבורים באר היטב ושערי תשובה בגוף הספר.

 

מבנה הספר משנה ברורה

  • חלקים א'-ב' - הלכות השכמת הבוקר, תפילין, ציצית, דיני תפילות היום, דיני בית הכנסת ודיני ברכות.
  • חלק ג' - הלכות שבת.
  • חלק ד' - הלכות עירובין וראש חודש.
  • חלק ה' - הלכות פסח ויום טוב.
  • חלק ו' - הלכות חול המועד, צומות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ופורים.

שלושת חלקי החיבור משנה ברורה:

  • משנה ברורה - עיקר הספר ובו תמצות דברי האחרונים וטעמי המצוות.
  • ביאור הלכה - הרחבה וביאורים בנקודות יותר ממוקדות בהלכה.
  • שער הציון - ציון מקורות ולעתים הערות נוספות בהלכה.

 

אודות מהדורת משנה ברורה עוז והדר

לראשונה נערך ספר 'משנה ברורה' מצד אל צד, הוגה הדק היטב, ותוקנו בו שיבושים רבים, נוקד כהלכה, נפתחו כל ראשי התיבות והקיצורים, הודגשו דיבורי המתחיל, נוספו סימני סעיפי השולחן ערוך במשנה ברורה ביאור הלכה ושער הציון. 
ולראשונה שובצו מאות אלפי מראי מקומות וציונים בכל מדורי הספר, לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, להראות את מקורות ההלכה. כל המעלות הללו נעשו גם בשו"ע ערוך רמ"א ונושאי כליהם: באר הגולה, באר היטב ושערי תשובה. 

ספר 'משנה ברורה' עומד ועוצב מחדש בתכלית היופי הפאר וההדר, תוך שמירה על עמודי הספר הישנים. בסוף כל כרך נדפס מדור 'ליקוטי פוסקים' מאת שו"ע הרב ומן החזון איש. וכן מדור 'קיצור ביאור הלכה' המגיש את המבואר ב'ביאור הלכה' בצורה מתומצתת וקצרה ללא אריכות ופלפולים המצויים בו.

Tell Your Friends About 'משנה ברורה עוז והדר ענק'

משנה ברורה עוז והדר ענק
Click on image to enlarge

משנה ברורה עוז והדר ענק

Add To Cart Price: 279 ₪

Customers who purchased the book "משנה ברורה עוז והדר ענק", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout