Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

קיצור דרכי טהרה

הספר קיצור דרכי טהרה  -

על הלכות טהרת המשפחה לכל עדות ישראל.

נאסף, נערך ונקבץ ע"י הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

יוצא לאור ע"י מוסדות דור ודור, ירושלים.

 

 

אודות הספר דרכי טהרה

בספר דרכי טהרה מובאות ההלכות בנושא החשוב של טהרת המשפחה וכן הלכות נידה וענייני צניעות. הספר מתאים לכל העדות. הספר בנוי כפסקי הלכה עם שאלות ותשובות.

ההלכות בספר מוגשות בצורה פשוטה,מתומצתת ומסבירת פנים. בנוסף, הספר דרכי טהרה כתוב באותיות מאירות עיניים ועם ניקוד. השפה בה כתובות ההלכות היא שפה קלה ובהירה המקלה על הבנת ההלכות בנושא חשוב זה.

תוכן הספר דרכי טהרה

ידוע שהלכות אלו סבוכות וקשות ולכן לעיתים טועים בהן וחלילה לא מקיימים אותן בשלמות או מחמירים בהן יתר על המידה, לכן בא ספר זה בשפתו הפשוטה ובגישתו המיוחדת של הרב אליהו זצ"ל ומבהר לנו אותן בצורה שתסייע לשמור על הלכות אלו בצורה הטובה ביותר.

הפסיקה בספר דרכי טהרה באופן עקרוני היא לפי השולחן ערוך והרמ"א, ומתאימה גם לאשכנזים וגם לספרדים. בנוסף דרכי טהרה מכיל תוספות וחידושים בענייני רפואה וכדומה.

לספר מצורפת אגרת לבת ישראל וכן ילקוט אוצר תחינות לבת ישראל.

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"

Tell Your Friends About 'קיצור דרכי טהרה'

קיצור דרכי טהרה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר קיצור דרכי טהרה תמונה שניה- הספר קיצור דרכי טהרה

קיצור דרכי טהרה

Add To Cart Price: 49 ₪

Customers who purchased the book "קיצור דרכי טהרה", were also interested in the following:

חקי הנשים

חקי הנשים

Add To Cart Price: 35 ₪
New
The Complete Ways of Purity

The Complete Ways of Purity

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout