Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חפץ חיים - דרשו

   Publisher: דרשו

הספר חפץ חיים - בהוצאת דרשו, עם ביאורים ומוספים. יצירת פאר נוספת מבית דרשו. במהדורה מיוחדת זו של החפץ חיים מופיעים פסקיהם של גדולי האחרונים בשאלות הנוגעות לזמן הזה: שידוכים, חינוך, בירור לפני קבלה לישיבה או סמינר ויתר הלכות לשון הרע הסבוכות והנוגעות למעשה.

שימו לב - ניתן לרכוש גם את כרך שמירת הלשון של מהדורה זו, וכן סט משולב של שני הכרכים

מעלות מהדורת חפץ חיים דרשו  

  • ביאור לשון - כיון שפעמים שהחפץ חיים קיצר בדבריו או שנקט בלשונות ארמית או שאינם מדוברים בזמננו, לכך במקביל לדברי החפץ חיים, הובא ביאור לשונו בתמציתיות כאשר מילות הביאור היכן שנצרך הדבר, הוכנסו בתוך הדברים, כדי להקל לב הלומדים הביאור הובא במקביל לדבריו, לכשיתקל הלומד  במילה או משפט המצריך באור, יוכל תוך כדי לימודו וקריאת הדברים למצוא את מבוקשו. זאת ועוד זכה מרנא החפץ חיים שספרו זה נלמד בכל מקהלות ישראל אנשים נשים זקנים עם נערים, מה שמצריך הנגשת הספר לכל קשת ה​לומדים הרחבה.
  • מהדורה מוגהת ומדוקדקת - מהדורה זו של החפץ חיים הוגהה ותוקנה בדקדוק רב על ידי צוות מגיהים תלמידי חכמים בעלי שם, במקביל למהדורות שיצאו בזמן החפץ חיים. כמו כן הושם דגש רב על ענין הניקוד והפיסוק הנכון והמדוייק במקומות שזה היה נצרך. וכן נפתחו הרבה מראי מקומות בבאר מים חיים שלא הופיעו כלל או שנמצאו בהם טעויות.
  • ביאורים ומוספים – כבספר המשנה ברורה של דרשו, כן במהדורה זו של החפץ חיים, הובאו במקביל לעמוד החפץ חיים, ביאורים שנותנים אור ותוספת הבנה בדבריו כאן, ממה שביאר וכתב בשאר ספריו. כמו כן הובאו תשובות ופסקים מגדולי הפוסקים שכתבו ודנו בעניני לשון הרע המעשיים והמצויים בכל שטחי החיים של כל איש ישראל, שלא פרטם החפץ חיים בספרו, מלאכה גדולה ועצומה זו נעשתה ביגיעה ועמל רב כדי למצוא ולהגיע לפסקי הלכות בעניני לשון הרע, כדי שספר זה יוכל להקיף את כל עניני לשון הרע בכל מערכת החיים המביאה אין ספור שאלות וספקות בהלכות אלו.
  • מפתח ערכים הלכתי – מהדורה זאת שמקיפה וטומנת בחובה אלפי ערכים הלכתיים מעשיים ומצויים בחיי היום יום של כל איש ישראל בעניני לשון הרע, מה שלא נעשה עד היום, הביאה לידי יצירה חשובה מצד עצמה, של מפתח הלכתי מפורט, של אלפי ערכים הלכתיים ומעשיים המצויים מאד, כך שבכל דבר וענין יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו ותשובה לספקותיו, על ידי העיון במפתח המסודר להפליא לפי העניינים המעשיים והמצויים, ולהגיע דרך זה למבוקשו בין בתרי הכתוב עלי ספר.
  • מהדורה מוגהת ומדוקדקת - מהדורה זו של החפץ חיים הוגהה ותוקנה בדקדוק רב על ידי צוות מגיהים תלמידי חכמים בעלי שם, במקביל למהדורות שיצאו בזמן החפץ חיים. כמו כן הושם דגש רב על ענין הניקוד והפיסוק הנכון והמדוייק במקומות שזה היה נצרך. וכן נפתחו הרבה מראי מקומות בבאר מים חיים שלא הופיעו כלל או שנמצאו בהם טעויות.
  • עימוד חדש – מחשבה רבה הושקעה במהדורה זו על עימוד הספר מחדש בצורה משובבת לב ומרהיבת עין, באותיות גדולות ונעימות לקריאה, בעימוד שיש בו שילוב של שמרנות וחדשנות, הנותנת תוצאה שלא נראה עד כה בספרי החפץ חיים שיצאו עד כה, מה שמהווה סיבה נוספת לחשקת ונימות הלימוד בספר החפץ חיים במהדורה זו.
  • הלוח היומי - כבכל מהדורות החפץ חיים שיצאו עד כה, גם במהדורה זו הכנסנו את הלוח היומי של לימוד החפץ חיים, כפי תקנת הגר"י סגל ממנצסטר זצ"ל שהתקבלה בכל קהילות ישראל, והציון ללימוד זה מופיע בתחילת דברי הח"ח, בלימוד של כל יום.

Tell Your Friends About 'חפץ חיים - דרשו'

חפץ חיים - דרשו
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר חפץ חיים - דרשו תמונה שניה- הספר חפץ חיים - דרשו

חפץ חיים - דרשו

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "חפץ חיים - דרשו", were also interested in the following:

שמירת הלשון - דרשו

שמירת הלשון - דרשו

Add To Cart Price: 55 ₪
SALE
Back To Stock
חפץ חיים - לימוד יומי

חפץ חיים - לימוד יומי

Add To Cart Sale: 29 ₪ 39 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout