Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מחזור קורן ליום כיפור נוסח אשכנז

   Publisher: קורן

Attention! Large quantities order will receive a fair discount. For additional details - 03-5531443 or at the Contacts Page
You can dedicate the book with stamps and stickers - Click Here

מחזור קורן ליום כיפור נוסח אשכנז

מחזורי התפילה לימים נוראים ושלוש רגלים סודרו על פי שיטת סידור קורן, בעל הגופן הייחודי שעוצב למטרה זו. השורות מופיעות במבנה שירי, המדגיש את התחביר והתוכן, ומביא לקריאה נכונה של הטקסט ולהבנתו. קטעי התפילה המצוטטים מהתנ"ך מודפסים כפי שהם מופיעים בתנ"ך קורן. במחזורים אלו ערך ד"ר דניאל גולדשמידט תיקון של שגיאות וחוסר דיוקים שהשתרבבו לטקסט התפילה במרוצת הדורות. קטעי פיוט שהושמטו בימי הביניים על ידי הצנזורה הנוצרית מובאים במהדורה זו בשלמותם. השמטות הרבנים מתוך צרכים קהילתיים פנימיים הוחזרו גם הם למחזורים. כדי להקל על הקורא קטעים אלה מודפסים על רקע אפור, כך ניתן לדלג עליהם ולמצוא בקלות את מה שנהוג לומר על פי המקובל בבתי הכנסת בימינו. פירוש קצר של גולדשמידט לפיוטים מודפס בתחתית עמוד הפיוט. המחזורים נערכו על ידי פרופ' יונה פרנקל.

"ותהי יראתם אותי מצוות נאנשים מלמודה" (ישעיהו כ"ט ,י"ג) 

קובל הנביא על ההרגל והשגרה המטביעים חותמם על חיי האדם, עד כי גם בבואו לעמוד בתפילה לפני הקב"ה בבחינת "בפיו ובשפתיו כבדוני, ולבו רחק ממני" (ישעיה,שם) וזהו מה שהזהירו חכמינו ז"ל,באמרם: "כשאתה מתפלל,אל תעש תפילתך קבע,אלא רחמים ותחנונים לפני המקום" (אבות ב',יח') 

התפילה שבפינו,הכתובה בסידור-אותם מילים, אותם פסוקים שאנו חוזרים עליהם יום יום, ופעמים אטחדות ביום- נהפכות בפינו להרגל ולמילמול שגרתי, "כצפצוף הזרזיר", והיא חסרה את הכוונה שבלב וואת ההרגשה החיה "לפני מי אתה עומד".

עובדה מצערת-וטבעית- זו הייתה הדחף לטרוח ולהגיש לציבור המתפללים כלי שיש בו הכדי למשוך ולקשור את המתפלל לא אל מילות התפילה בלבד, אלא גם אל תוכנה ואל הכוונה שהייתה לנוכח עיניהם של רבותינו, שתבעו לנו את מטבע של התפילה, ושל חכצי הדורות, שקבעו את נוסחואת התפילה. לשם כך שמנו לפנינו את היעד להביא את דברי התפילה לא בלבוש של חולין, היינו בצורה של ספר רגיל, אלא בלבוש קודש,שאף הצורה הגשמית שלו תוכל לשמש כמקור השראה של רגשות כבוד,קדושה ויראה. 

לשם כך טבענו תבנית מקורית של האות הנדפסת בצורה מיוחדת להגשת מילות התפילה בהתאמה לתוכנן, שורה שורה,ועמוד עמוד. ובשל כך תוכן התפילה נתון לפני המתפלל מבחינה חזותית באופן המונע אותו מן השיגרה ומן החופזה, וגורם ומסייע לו שיתן דעתו וליבו על הכתוב ועל היוצא מן הפה..." (לקוח מתוך ההקדמה לסידור)

ואם מדובר כך על תפילות של ימות החול קל וחומר בעניינן של תפילות החגים הבאים עלינו לטובה מדי שנה בשנה ועל כן בכדי להבין כמו שראוי להבין את עניין התפילה באה שלישיית הסידורים של קורן בכדי להסב לנו את התפילה מ-"מצוות אנשים מלומדה" לתפילה של תחנונים ורחמים לפני המקום ברוך הוא. שלישיית המחזורים לחגים-ראש השנה יום הכיפורים ושלושת הרגלים (פסח שבועות סוכות) מומלצת לכל אדם החפץ להוסיף נופח והסתכלות אחרת על תפילתו.

שימו לב ! לכמויות תנתן הנחה משמעותית !

על המחזורים החדשים של הוצאת קורן

מחזורי קורן החדשים עברו עימוד מחדש וכעת לגופן המפורסם וחלוקת השורות הייחודית של קורן נלווים הסברים למנהגים על מקורותיהם, ולצדם הנחיות בעניין התפילה וסדרה וציון ההבדלים בין נוסח אשכנז ונוסח ספרד.

במחזורים סומנו מראי מקום לפסוקים ולפסקים, הנחיות לחזן, והובלטו תנועות קמץ קטן ושווא נע כמו גם ההגיות במלעיל. המחזור הדק והמעוצב ערוך ללא פירוש לפיוטים, והפיוטים וחלקי הפיוטים שאומרים רק בקצת מהקהילות - הועברו במהדורה החדשה לסוף המחזור.

ניתן לרכוש גם את המארז הכולל בתוכו מחזורים לראש השנה, יום כיפור ושלושת הרגלים. 

גודל :  13*19.5 ס"מ                      כריכה: קשה                                   נוסח: אשכנז

Tell Your Friends About 'מחזור קורן ליום כיפור נוסח אשכנז'

מחזור קורן ליום כיפור נוסח אשכנז
Click on image to enlarge

מחזור קורן ליום כיפור נוסח אשכנז

Add To Cart Price: 69 ₪

Customers who purchased the book "מחזור קורן ליום כיפור נוסח אשכנז", were also interested in the following:

הטבעות והקדשות

הטבעות והקדשות

Add To Cart Price: 15 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout