Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ששה סדרי משנה 6 כרכים

   Publisher: אור החיים

סט ששה סדרי משנה ב-6 כרכים, בכתב מרובע, מנוקד, ללימוד בהיר.

אודות ששה סדרי משנה

הַמִּשְׁנָה היא הקובץ הראשון בתורה שבעל פה, ומכילה הלכות שנאמרו בידי התנאים. ישנן דעות שונות מתי הוחל בניסוח המשנה, אך מוסכם כי עריכתה וניסוחה הסופיים נעשו בסוף תקופת התנאים, בתחילת המאה השלישית, על ידי רבי יהודה הנשיא וחכמי דורו.

המשנה מחולקת לשישה סדרים (ש"ס) - ששה סדרי משנה:

  • סדר זרעים - עוסק במצוות התלויות בארץ מכיל 655 משניות.
  • סדר מועד - עוסק בשבתות, חגים ותעניות מכיל 681 משניות
  • סדר נשים - עוסק בענייני המשפחה, קידושין, גירושין וכדומה מכיל 572 משניות
  • סדר נזיקין - עוסק בדיני ממונות ומשפט. מכיל 683 משניות.
  • סדר קדשים - עוסק בענייני בית המקדש והקורבנות מכיל 590 משניות
  • סדר טהרות - עוסק בענייני טהרה. מכיל 1003 משניות

כל סדר במשנה נחלק למסכתות – 63 סך הכול. כל מסכת נחלקת לפרקים. כל פרק נחלק לקטעים הנקראים "הלכות" (השם המקובל בעבר) או "משניות" (הביטוי הרווח היום). בעוד שחלוקת הפרקים קבועה יחסית וזהה ברוב כתבי היד, חלוקת ההלכות שונה בין כתבי היד השונים, ונראה שלא הייתה בה אחידות מעולם. גודלם של הפרקים אינו שונה מאוד מאחד לשני, ונראה שזה היה שיקול עיקרי בחלוקת הפרקים, ולא רק החלוקה העניינית[דרוש מקור].

במשנה יש 523 פרקים, אולם ברוב המהדורות המודפסות כיום נוספו הפרק הרביעי של מסכת ביכורים, שבמקורו היה חלק מהתוספתא, וכן "פרק קניין תורה" שנהפך לפרק השישי של מסכת אבות.

לימוד ששה סדרי משנה

בימים שלאחר עריכת המשנה, היא הפכה לקובץ הלכתי דומיננטי, ושינתה את פני עולם לימוד ההלכה. מקובל לציין את המעבר בכינוי חכמי התקופה: עד ימי המשנה החכמים נקראו תנאים, ולאחר חתימת המשנה נקראו החכמים אמוראים. האמוראים בבבל ובארץ ישראל למדו את ההלכה בהתאם למשנה ואסרו על עצמם לחלוק על דברי התנאים.

לאחר דורות נוספים של לימוד הלכה, המסורות הפרשניות וההלכתיות לגבי המשנה התגבשו לחיבור נפרד - התלמוד. הן בתלמוד הבבלי והן בתלמוד הארצישראלי('הירושלמי'), המשנה היא הבסיס לכל, ועליה מושתתים הדיונים השונים. עם זאת, התלמודים עסקו בעיקר בחלקי המשנה הנוגעים להלכה, ועל כן לחלק מן המסכתותהדיון התלמודי הוא חלקי, או שכלל לא קיים.

בנוסף לתפקידה ההלכתי, משמשת המשנה כיום במחקר גם כמקור ידע לגבי אורחות החיים ולגבי השפה של התקופה שבה נכתבה.

Tell Your Friends About 'ששה סדרי משנה 6 כרכים'

Back To Stock
ששה סדרי משנה 6 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ששה סדרי משנה 6 כרכים תמונה שניה- הספר ששה סדרי משנה 6 כרכים

ששה סדרי משנה 6 כרכים

Add To Cart Price: 189 ₪

Customers who purchased the book "ששה סדרי משנה 6 כרכים", were also interested in the following:

New
משניות פורמט כיס

משניות פורמט כיס

Add To Cart Price: 30 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout