Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שטיינזלץ - כרכים בודדים קטן

   Publisher: קורן ירושלים

שטיינזלץ - כרכים בודדים - כל 29 הכרכים של תלמוד שטיינזלץ השלם מהדורה קטנה. 

גמרא מבוארת שטיינזלץ

התלמוד הבבלי נפתח ללימוד בפני אלה אשר מחסום השפה התלמודית הרחיקם. מהדורה זו של התלמוד מנוקדת ומפוסקת במלואה. הפירוש של הרב עדין אבן?ישראל (שטיינזלץ) מבאר כל פרט שבתלמוד, החל מהסברים למילים ולתוכן וכלה בפירוט המשא ומתן התלמודי, בליווי תרשימים. בנוסף על כך, ישנם מבואות וסיכומים, ובהם הקדמה לכל מסכת וכן דברי הסבר כלליים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. במהדורה זו גם בירור מושגי יסוד וביאור דרכי המחשבה התלמודית.

ברכות - 79 ₪ שבת, חלק א' - 99 ₪ עירובין, חלק א' - 99 ₪ פסחים, חלק א' - 99 ₪ יומא - 79 ₪ סוכה - 79 ₪ ביצה, ראש השנה - 79 ₪ תענית, מגילה - 79 ₪ מועד קטן, חגיגה - 79 ₪ יבמות - 99 ₪ כתובות - 99 ₪ נדרים - 99 ₪ נזיר - 79 ₪ סוטה - 79 ₪ גיטין - 79 ₪ קידושין - 79 ₪ בבא קמא - 99 ₪ בבא מציעא - 99 ₪ בבא בתרא - 99 ₪ סנהדרין - 99 ₪ מכות, הוריות ושבועות - 99 ₪ עבודה זרה - 79 ₪ זבחים - 99 ₪ מנחות - 99 ₪ חולין - 99 ₪ בכורות - 79 ₪ ערכין, תמורה - 79 ₪ כריתות, מעילה, קינים, תמיד, מידות - 79 ₪ נידה - 79 ₪

הרב שטיינזלץ

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) נחשב כיום לאחד הרבנים המקוריים והמשפיעים בדורנו. בצד עבודתו האדירה של ביאור התלמוד הבבלי, הרב כתב ספרים רבים על מחשבה יהודית ועל מסורת, אשר תורגמו לשפות רבות. הוא הקים את המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, את מוסדות החינוך "מקור חיים" ואת המרכז ללימוד יהדות בברית המועצות לשעבר.

בשבח גמרא שטיינזלץ

״הפירושים של הרה״ג הנ״ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא, נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד״.

הרב משה פיינשטיין ז"ל

Tell Your Friends About 'שטיינזלץ - כרכים בודדים קטן'

Customers who purchased the book "שטיינזלץ - כרכים בודדים קטן", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout