Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תוספות חכמי אנגליה

   Publisher: מכון ירושלים

הספר תוספות חכמי אנגליה - ביאורים ופירושים על הש"ס מתורתם של חכמי אנגליה לפני הגרוש, יו"ל לראשונה מכת"י עם מקורות, ציונים והערות. על מסכתות: ברכות, פסחים, גיטין, בבא מציעא. 138 עמודים בכריכה קשה ומהודרת בהוצאת מכון ירושלים.

 

אודות ספר תוספות חכמי אנגליה

תוספות חכמי אנגליה הוא חיבור של אחד מבעלי התוספות שהתגורר באנגליה. זהות המחבר ומקום מגוריו עלומה. הוא מזכיר חידושים מאביו, מגיסו ר' אהרן ומחבריו ר' אברהם, ר' יצחק ור' ישראל אבל מלבד זאת אין בחיבור פרטים ביוגרפיים נוספים עליו.

כתב היד נמצא בספריית הפלטינה שבפארמה, איטליה. עורך הקטלוג (דה רוססי) ציין את כתב היד כספר מצוות קטן, ספרו המפורסם של רבי יצחק מקורביל. עקב כך כתב יד זה לא משך את העין שנים רבות. בשנות ה-70 התגלה כתב יד זה והחלו להדפיס מתוכו במהדורות דפוס. בכתב היד נמצאים חידושים למסכתות ברכות, מגילה, ביצה, פסחים, עבודה זרה, גיטין, סנהדרין, נדה, בבא מציעא וקידושין. בכתב היד מצוין מראה מקום לחידושיו במסכת כתובות, ראייה שחיבר וליקט חידושים על מסכתות נוספות. כתבי היד יצאו לאור על ידי מכון ירושלים.

כדרך כל חיבורי התוספות, מחבר תוספות חכמי אנגליה ליקט פירושים מבעלי תוספות וראשונים שונים כמו רבי שמעיה, ריב"ן, רבנו תם, רשב"ם, ר"י הזקן, מקובץ "שיטת אייברא" ומקובצי אביו וגיסו.

בעלי תוספות מאנגליה המובאים הם: הרב משה בן יום טוב מלונדריש (בעל הספר "תוספת אלפסי" על הרי"ף) ובניו הרב אליהו מלונדריש והרב ברכיה מניקול, הרב מאיר בן אליהו מניקול, הרב יוסף מניקול, הרב מאיר מלונדריש, הגאון מנורהטון‏ ועוד.

המחבר מביא גם מקובץ לויי"ה, קובץ תוספות עלום שם. גם בלויי"ה מופיעים חכמי אנגליה אך אין הוכחות שמחברו היה מחכמי אנגליה.

החיבור, כשאר פירושי הראשונים, עוסק בעיקר בפשט הסוגיות. בעל התוספות חכמי אנגליה מתמקד בעיקר בדברי רש"י ומדקדק בלשונו הקצרה. בחיבור מובאים פסקי הלכה רבים, בין היתר במסכת ברכות בפרק כיצד מברכין מובאים פסקי הלכה עלברכות הנהנין.

ככל חיבורי התוספות, הוא מעתיק מבעלי תוספות אחרים, וישנן הקבלות רבות לתוספות שונים. עם זאת ישנם שינויי לשון רבים מחיבורים אחרים, אשר לעתים המשפיעים על פרשנות הדברים.

Tell Your Friends About 'תוספות חכמי אנגליה'

תוספות חכמי אנגליה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר תוספות חכמי אנגליה תמונה שניה- הספר תוספות חכמי אנגליה

תוספות חכמי אנגליה

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "תוספות חכמי אנגליה", were also interested in the following:

עין יעקב ז' כרכים

עין יעקב ז' כרכים

Add To Cart Price: 459 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout