Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חידושי מהר"ם שיק

   Publisher: מכון ירושלים

הספר חידושי מהר"ם שיק על הש"ס - חידושים וביאורים על הש"ס, יו"ל לראשונה מכתי"ק וממקורות נוספים, עם מראי מקומות, ציונים והערות. אחד עשר כרכים בכריכה קשה ומהודרת.

 

הכרכים בסט חידושי מהר"ם שיק

 1. מסכת ברכות, שבת
 2. מסכת יבמות
 3. מסכת כתובות
 4. גיטין
 5. מסכת קידושין
 6. מסכת בבא מציעא
 7. מסכת סנהדרין, מכות
 8. מסכת נדה, טהרות
 9. פסחים
 10. נדרים,נזיר,סוטה.
 11. ע"ז,שבועות.

 

אודות המהר"ם שיק

הרב משה שיק ‏היה מגדולי רבני הונגריה במאה ה-19, ועמד בראשות ישיבה מרכזית בה. בילדותו היה קשה תפיסה, ומסופר כי התקשה ללמוד אפילו דף גמרא אחד. במאמצים רבים ובהתמדה התקדם בלימודו, עד שעשה חיל. בגיל 17 הגיע לישיבתו של החת"ם סופר, שם התחבב עליו מאוד ובמשך שלוש שנים סעד אצלו בשבתות וחגים. את גודל הערכת החתם-סופר אליו ניתן לראות בסיפור העממי המתאר כי באחת מנסיעותיו של החתם סופר נסעו עמו בחירי תלמידיו ובהם ר' משה. באמצע הנסיעה נרדם ר' משה וראשו נשמט על כתפו של החת"ס. כשבקשו שאר התלמידים להעירו, התבטא החתם-סופר: זהו ספר תורה מהלך. כן ידוע שקרא לו "מיינער ארון ספרים".

נודע בעיקר בזכות השו"ת שלו - שו"ת מהר"ם שיק ובו מעל ל-1,000 תשובות הלכתיות שהשיב בכל נושאי החיים. כמו כן חיבר פירושים על התורה, על פרקי אבות, על הגדה של פסח, על תרי"ג מצוות (בדומה למנחת חינוך) וחידושים על הש"ס. מהר"ם נפטר בא' בשבט ה'תרל"ט, לאחר ייסורים קשים.

Tell Your Friends About 'חידושי מהר"ם שיק'

חידושי מהר"ם שיק
Click on image to enlarge

חידושי מהר"ם שיק

Add To Cart Price: 649 ₪

Customers who purchased the book "חידושי מהר"ם שיק", were also interested in the following:

שערי שאול - פסחים

שערי שאול - פסחים

Add To Cart Price: 62 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout