Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

פנים אל פנים

   Publisher: קורן

פנים אל פנים

הרב ד"ר יונתן פיינטוך 

שזירת ההלכה והאגדה בתלמוד הבבלי

פנים אל פנים מציג קריאות עומק של שתים־עשרה אגדות חז"ל, קריאות המבקשות לגלות את התמות, הרעיונות והמסרים החינוכיים הטמונים בהן. באמצעות ניתוח ספרותי מחד, וקריאה בהקשר הלכתי מאידך,עומד יונתן פיינטוך על תפקידיו השונים של הסיפור בסוגיות הבבלי, ועל האופן שבו הלכה ואגדה משתלבות ומתחברות, מתנגשות ומשלימות זו את זו.

פנים אל פנים,שזירת ההלכה והאגדה בתלמוד הבבלי, הרב ד"ר יונתן פיינטוך 

 

Tell Your Friends About 'פנים אל פנים'

פנים אל פנים
Click on image to enlarge

פנים אל פנים

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "פנים אל פנים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout