Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משנה בהירה - כרך בודד

   Publisher: חורב

כרך בודד של משנה בהירה עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב, ובנוסף - עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים. כריכה קשה.

תוכן הספר משנה בהירה

משנה בהירה כשמה כן היא - נועדה לעזור ללומד להבין ולראות את דברי המשנה באופן חי ומוחשי. המשנה מופיעה בלווי אלפי ציורים ואיורים המחישים את דברי המשנה ומפרשיה ואת הסוגיות הקשות במשניות. מפעל חשוב זה זכה לברכתם ועידודם של גדולי ישראל כפי שמופיע בהסכמות.

כרכי המסכתות בששה סדרי משנה בהירה

  1. סדר מועד - 12 כרכים: שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה.
  2. סדר טהרות - 5 כרכים: כלים א', כלים ב', כלים ג', טהרות, נידה, מכשירין, זבים, טבול יום, ידיים, עוקצין.
  3. סדר נזיקין - 10 כרכים: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה, אבות, הוריות.
  4. סדר קדשים - 11 כרכים: זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, מידות, קינים.
  5. סדר זרעים - 11 כרכים: ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, ביכורים.
  6. סדר נשים - 7 כרכים: יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין.

בחר את כרך המשנה בהירה שברצונך להזמין

משנה בהירה - ברכות - 54 ₪ משנה בהירה - פאה - 54 ₪ משנה בהירה - דמאי - 54 ₪ משנה בהירה - כלאים - 54 ₪ משנה בהירה - שביעית - 54 ₪ משנה בהירה - תרומות - 54 ₪ משנה בהירה - מעשרות - 54 ₪ משנה בהירה - מעשר שני - 54 ₪ משנה בהירה - חלה - 54 ₪ משנה בהירה - ערלה - 54 ₪ משנה בהירה - בכורים - 54 ₪ משנה בהירה - שבת - 70 ₪ משנה בהירה - ערובין - 70 ₪ משנה בהירה - פסחים - 54 ₪ משנה בהירה - שקלים - 54 ₪ משנה בהירה - יומא - 54 ₪ משנה בהירה - סוכה - 54 ₪ משנה בהירה - ביצה - 54 ₪ משנה בהירה - ראש השנה - 54 ₪ משנה בהירה - תענית - 54 ₪ משנה בהירה - מגילה - 54 ₪ משנה בהירה - מועד קטן - 54 ₪ משנה בהירה - חגיגה - 54 ₪ משנה בהירה - יבמות - 54 ₪ משנה בהירה - כתובות - 54 ₪ משנה בהירה - נדרים - 54 ₪ משנה בהירה - נזיר - 54 ₪ משנה בהירה - סוטה - 54 ₪ משנה בהירה - גיטין - 54 ₪ משנה בהירה - קידושין - 54 ₪ משנה בהירה - בבא קמא - 54 ₪ משנה בהירה - בבא מציעא - 54 ₪ משנה בהירה - בבא בתרא - 54 ₪ משנה בהירה - סנהדרין - 54 ₪ משנה בהירה - מכות - 54 ₪ משנה בהירה - שבועות - 54 ₪ משנה בהירה - עדיות - 54 ₪ משנה בהירה - עבודה זרה - 54 ₪ משנה בהירה - אבות - 54 ₪ משנה בהירה - הוריות - 54 ₪ משנה בהירה - זבחים - 70 ₪ משנה בהירה - מנחות - 70 ₪ משנה בהירה - חולין - 54 ₪ משנה בהירה - בכורות - 54 ₪ משנה בהירה - ערכין - 54 ₪ משנה בהירה - תמורה - 54 ₪ משנה בהירה - כריתות - 54 ₪ משנה בהירה - מעילה - 54 ₪ משנה בהירה - תמיד - 54 ₪ משנה בהירה - מדות - 54 ₪ משנה בהירה - קנים - 54 ₪ משנה בהירה - כלים 1 - 70 ₪ משנה בהירה - כלים 2 - 70 ₪ משנה בהירה - כלים 3 - 70 ₪ משנה בהירה - טהרות - 54 ₪ משנה בהירה - נדה - 54 ₪ משנה בהירה - מכשירין - 54 ₪ משנה בהירה - זבים - 54 ₪ משנה בהירה - טבול יום - 54 ₪ משנה בהירה - ידים - 54 ₪ משנה בהירה - עוקצין - 54 ₪

Tell Your Friends About 'משנה בהירה - כרך בודד'

Customers who purchased the book "משנה בהירה - כרך בודד", were also interested in the following:

עין יעקב המבואר

עין יעקב המבואר

Add To Cart Price: 779 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout