Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

התלמוד הבבלי הוא חיבור קולקטיבי, אשר מסוכמת בו הגותם ההלכתית והאגדית המרכזית של האמוראים - חכמי עם ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה, בין אלו שהתגוררו בבבל ובין המתגוררים בארץ ישראל. הגות זו נכתבה בעיקרה כפרשנות על דברי דורות קודמים של חכמים, דהיינו על המשנה ועל הברייתות, בצורה של ביאור והרחבה לששת סדרי המשנה.‏ את התלמוד כתבו וערכו לקראת סוף תקופת האמוראים שניים מגדולי הדור: רבינא ורב אשי ותלמידיהם.

סט ש"ס הוא כינוי לסדרת הספרים הכוללת את כל 37 ה'מסכתות' של התלמוד הבבלי- בצירוף המפרשים הקלאסיים על התלמוד. ההבדל בין הסטים של הש"ס בעמוד זה הוא בגודל, סוג הכריכה, כמות המפרשים הכלולים בכל אחד מהסטים, הדקדודק וההגהה שעברו הש"סים (הן בנוסח הגמרא, והן בנוסח מפרשיה), וכו'. שלשת ה'מותגים' המובילים ביותר בתחום זה הם ש"ס עוז והדרש"ס טלמן, ו-ש"ס וילנא החדש.

ישנו מנהג טוב ובו אבי הכלה קונה סט ש"ס לחתנו כמתנה לחתונה- סטים אלה בדרך כלל מהודרים יותר ונקראים ש"ס חתנים, אך גם סטים שלא מצוין בהם ש"ס חתנים מתאימים למתנה זו, ולפעמים אף טובים יותר. גם למי שיש כבר סט ש"ס חתנים יש מה לחפש בעמוד זה- מאוד מומלץ שבמקום הלימוד ימצא סט ש"ס קטן שבו ניתן לעיין כשהתוס' או שאר הראשונים מפנים לסוגיה במסכת אחרת מזו הנלמדת, ולכן סט ש"ס קטן הוא מצרך בסיסי לכל תלמיד ישיבה. 

כמו כן ניתן למצוא בעמוד זה ש"סים מבוארים, ש"סים בגדלים שונים וכריכות שונות לנשיאה נוחה יותר 'בלכתך בדרך' ועוד...

 

Back To Stock
ש"ס 5 כרכים עוז והדר

ש"ס 5 כרכים עוז והדר

Add To Cart Price: 459 ₪
Back To Stock
ש"ס שולחני 6 כרכים

ש"ס שולחני 6 כרכים

Add To Cart Price: 439 ₪
Back To Stock
ש"ס טלמן גודל פנינים

ש"ס טלמן גודל פנינים

Add To Cart Price: 739 ₪
שטיינזלץ - סט גדול

שטיינזלץ - סט גדול

Add To Cart Price: 3192 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout