Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

טללי חיים - אלול תשרי

הספר טללי חיים אלול תשרי - מבואות ושערים לפנימיות התורה ולעבודת ה' לימים הנוראים.

חודשי אלול-תשרי הם החודשים העמוסים בחגים הבאים בזה אחר זה החל מראש השנה וכלה בסוכות אך האם עצרנו כדי לברר מהן מהות החגים הללו? מהם עניינם הפנימי? האם ניסינו להבין את הקישור ל-מידותנו הפנימיות,לעניינה של התשובה? על כל זאת ועוד כותב הרב החלבן בספר טללי חיים-אלול תשרי.

בספר טללי חיים אלול תשרי הרב החלבן מחלק את הזמן והדברים על פי החודשים והחגים החל מ"שער חודש אלול" ובו הוא מסביר על עניינן של ההליכ בדרכיו,טהרת המידות ועוד,"שער כללות חגי תשרי"- בו הוא מסביר את עניין המהלך של חודש תשרי, על דברים שונים שאנו עושים בחודש זה (ברכת הלבנה במוצאי יום כיפור,סוכות וכו'),"שער ראש השנה" בו הרב החלבן מסביר על עניינו של ראש השנה,"שער עשרת ימי תשובה"-בו הרב מסביר את עניין עשרת הימים ואת עניין התשובה בהם,"שער יום הכיפורים" בו הוא מסביר את ענייניו של היום, ו"שער חג הסוכות" בו הרב החלבן מסביר את עניין שלושת הרגלים, עניין פסח אל מול סוכות וכן עניין יום כיפור אל מול סוכות. הספר טללי חיים אלול תשרי מומלץ לכל אדם החפץ לדעת את עניינם הפנימי של חגי תשרי בעמקות ובבהירות. 

בהוראת החלבן אין למכור את הספר טללי חיים בחנויות בפחות מ74 שקלים.

Tell Your Friends About 'טללי חיים - אלול תשרי'

Customers who purchased the book "טללי חיים - אלול תשרי", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout