Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הגדה של פסח - דורש טוב

   Publisher: יפה נוף

הגדה של פסח - דורש טוב, מאת הרב יעקב ישראל פוזן, הוצאת יפה נוף, 760 עמודים, מהדורת מירון, כריכה קשה. פנינים מאירים, סיפורים ומשלים, לקחי מוסר ואמונה מאוצרותיהם של גדולי הדרשנים בדורינו.

אודות הגדה של פסח - דורש טוב

לכל דרשן יש שלולה צדדים: הדרשן הדורש, הדרשן הנדרשת, וציבור הדרשנים - השומעים.
 
התואר "דרשן" השתרש בשפתינו במובן של הרב הדורש דרשה בפני ציבור מאזינים השותים את דבריו בצמא. לא הרי שיעור כהרי דרשה. השיעור - מטרתו ללמד ולהקנות את הידיעות. הדרשה לעומתו, יש בה דרישה ותביעה מהציבור. יחד עם זאת, בדרשה דורשים ומעמיקים לידע להשכיל ולהבין, וכל זאת בכדי שנוכל לדרוש ולבקש את ה' - "דרשו ה' ועוזו, בקשו פניו תמיד".

מתוך דרושתיהם של עשרות מחכמי דורנו המכנהים כראשי ישיבות, כמשגיחים, כרבני קהילות, כמגידי מישרים וכמשפיעים רוחניים - נלקט המיטב הקשור להגדה של פסח.

מבנה ההגדה של פסח - דורש טוב

שער א' - אוצר פנינים ולקחי מוסר מלאים זיו ומפיקים נוגה. אמרות וסיפורים מופלאים, רעיונות ומסרים נשגבים המשובבים לב ונפש, ומעוררים לבבות בני דורינו לאהבת ה' יתברך ולדבקות בו באמונה ובשמחה מתוך מאות דרשות שנאמרו מפיהם של גדולי הדרשנים בדורנו בעניני ההגדה של פסח וספור יציאת מצרים.
שער ב': מיטב שיחות הדרשנים בעניני הפסח.
מקצת מהרבנים ומעשיותיהם המובאים בהגדה של פסח - דורש טוב - דברי תורתם של הרב אליהו לופיאן זצ"ל, הרב גלינסקי זצ"ל, הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל ועוד רבים מגדולי ישראל שבדור האחרון..

Tell Your Friends About 'הגדה של פסח - דורש טוב'

הגדה של פסח - דורש טוב
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הגדה של פסח - דורש טוב תמונה שניה- הספר הגדה של פסח - דורש טוב

הגדה של פסח - דורש טוב

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "הגדה של פסח - דורש טוב", were also interested in the following:

הגדת הפפירוס

הגדת הפפירוס

Add To Cart Price: 39 ₪
New
נתיבות

נתיבות

Add To Cart Price: 55 ₪
הגדת הרב לאו

הגדת הרב לאו

Add To Cart Price: 75 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout