Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת

   Publisher: ספריית בית אל

מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - המהדורה המורחבת

לזכר הרב חנן פורת עם נספח לתולדות ההתיישבות

זכינו בדורנו להיות עדים לגילוי שכינה עצום בנס הגדול של שיבת עמ"י לארצו. בתוך המהלך הגדול הזה שבו מתגשמות הנבואות של נביאי ישראל וחכמיו מאיר במיוחד הנס הגדול של הנצחון במלחמת ששת הימים. במהלך שישה ימים הביסה ישראל הקטנה שלוש מדינות ערביות- מצרים, סוריה וירדן שנעזרו בכוחות שהגיעו ממדינות נוספות ושחררה חלקים מא"י הגדולים פי 2 ויותר משטחה של המדינה, העולם כולו הוכה בתדהמה...

מגילת ששת הימים נועדה לממש את החובה ולמלא את החלל. מטרתה היא לספר את הסיפור של מלחמת הישועה שהתרחשה בשנת תשכ"ז (1967) ולהדגיש את המימד האמוני, הניסי שלה. הסיפור נאמן לעובדות ההיסטוריות כפי שהן מופיעות בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, אבל הוא פתוח וקשוב ליד ההשגחה העליונה המנהיגה ומלוה אותנו.
יהי רצון שהמגילה תעזור לעם ישראל לשיר את שירת ההודיה הגדולה " על הניסים,ועל הנפלאות, על הגבורותועל המלחמות, על התשועות ועל הנחמות", שזכינו להם באותם שש ימים נוראי הוד באייר-סיון תשכ"ז. הבה נהיה ראויים לניסים הגדולים, ולא נהיה חלילה, " דור שלא אמר שירה". שירת ההודיה שאנחנו חייבים בה היא מקור עצום ובלתי נדלה של אמונה בה', גואל ישראל, ובהשגחתו הנפלאה על עמו.

Tell Your Friends About 'מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת'

מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת תמונה שניה- הספר מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת

מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת

Add To Cart Price: 29 ₪

Customers who purchased the book "מגילת ששת הימים ליום ירושלים ולששת ימי הישועה - מורחבת", were also interested in the following:

זה היום עשה ה

זה היום עשה ה

Add To Cart Price: 50 ₪
לזמן הזה

לזמן הזה

Add To Cart Price: 35 ₪
כי עין בעין יראו

כי עין בעין יראו

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout