Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תערך לפני שולחן

   Publisher: קורן

תערך לפני שלחן

חייו, זמנו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין בעל ערוך השלחן

תערוך לפני שולחן של הרב איתם הנקין היד נכנתב על הרב יחיאל מיכל עפשטיין מנובהרדוק נחשב עד היום בעיני רבים 'פוסק אחרון', סמכות אולטימטיבית בהלכה. ספרו 'ערוך השולחן' הוא כמעט הספר היחידי שחובר על ה׳שלחן ערוך׳ במלואו, על כל 1705 סימניו. בנוסף על כך, חיבר הרי"מ עפשטיין את 'ערוך השלחן העתיד' על הלכות שאינן נוהגות בזמן הזה. בזה מתקרב מפעלו המונומנטלי בהיקפו לזה של הרמב"ם.

ספרו המקיף והמרתק תערוך לפני שולחן של הרב איתם שמעון הנקין הי"ד חוקר לעומק את חייו ואת תקופתו של הרי"מ אפשטיין.

אודות מחבר הספר "תערך לפני שולחן , הרב איתם הנקין:

הרב איתם הנקין הי"ד נודע הן כהיסטוריון מבריק הן כתלמיד חכם מן השורה הראשונה. זהו ספרו הרביעי של המחבר, אשר חרף גילו הצעיר, התפרסמו ארבעים מאמרים פרי עטו בחייו ועשרה נוספים לאחר הסתלקותו. כתב היד של ספר זה נמצא כמעט בשלמותו במחשבו של המחבר בן  ה־31 לאחר הירצחם של הרב איתם ורעייתו נעמה הי"ד על אדמת השומרון בחול המועד סוכות תשע"ו.

תערוך לפני שולחן הרב איתם שמעון הנקין הי"ד

Tell Your Friends About 'תערך לפני שולחן'

תערך לפני שולחן
Click on image to enlarge

תערך לפני שולחן

Add To Cart Price: 63 ₪

Customers who purchased the book "תערך לפני שולחן", were also interested in the following:

חובת התלמידים

חובת התלמידים

Add To Cart Price: 33 ₪
אתהלך

אתהלך

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout