Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

כוכבי אור

הספר כוכבי אור נכתב ע"י רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין זצ"ל, בנו של תלמיד רבי נתן מברסלב. בספר כוכבי אור סיפורים נפלאים ודברים נעימים ונחמדים אודות רבי נחמן מברסלב ובדבר תעצומות נשגבות דבריו הנוראים ותפארת נכבדות אנשיו הנאמנים.

הספר כוכבי אור מחולק לארבעה חלקים: אנשי מוהר"ן - בו מסופר מגדולת האדמו"ר רבי נחמן ותלמידיו הקדושים. אמת ואמונה - לעורר ולחזק באמיתות האמונה ובגנות ספרי מינין. חכמה ובינה - מגלה רזין טמירין בשורש קדושת אדמו"ר נ"ע. ששון ושמחה - תפילות נוראות עם ביאורים נרחבים בגדולת השמחה.

 

אודות מחבר הספר כוכבי אור - רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשטין

נולד בטולצ'ין באוקראינה לרבי נחמן חזן, תלמידו הקרוב של רבי נתן מברסלב, שהיה בתורו תלמידו הקרוב של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן חזן (הידוע גם בשם רבי נחמן מטולצ'ין) קיבל על עצמו את הנהגת חסידי ברסלב באומן לאחר מותו של רבי נתן מברסלב והוא פרסם את סדרת ספריו ליקוטי הלכות.

בצעירותו נהג הרב אברהם חזן להתבודד ביער במשך כל ימות השבוע תוך שהוא מתקיים על מזון מועט ביותר.

לאחר מות אביו בשנת 1884, החל להעלות על הכתב את הסיפורים והמסורות ששמע ממנו. אנקדוטות היסטוריות אלו יחד עם סיפורים על רבים מחסידיו של רבי נחמן מברסלב, היוו את הבסיס עבור סדרת ספריו כוכבי אור. בהקדמה לספר תיאר את רמת הדיוק אליה שאף בעת כתיבת הספר: "ואחר כל אלה גם את הדברים אשר שמעתי מהם בדרך ההשתלשלות מפה לפה, שלא נודע לי היטב מי ומי האנשים שהגיע אלי הסיפור על ידם, לא רציתי לכתוב מפחד הטעותים השכיחים בסיפורים אלו".

בשנת 1894 עלה לארץ ישראל והתגורר בירושלים. מדי שנה היה נוהג לנסוע לאומן לקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב בראש השנה בקברו של רבי נחמן מברסלב. בנסיעתו לאומן בשנת 1914, הוא נאלץ בעקבותמלחמת העולם הראשונה להישאר ברוסיה, שם חי ולימד עד פטירתו בשנת 1917. על קברו בבית הקברות באומן נכתב: "פ"נ רבי אברהם ב"ר נחמן הלוי חזן מארץ ישראל". במשך השנים נהרס בית הקברות והמצבות שבו נעלמו. ב-1999 הוקמה מחדש המצבה על ידי אגודת אהלי צדיקים.

תלמידיו של רבי אברהם בן ר' נחמן: רבי לוי יצחק בנדר, והרב אליהו חיים רוזן היו ממנהיגי הדור הבא של חסידי ברסלב בארץ ישראל.

 

Tell Your Friends About 'כוכבי אור'

כוכבי אור
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר כוכבי אור תמונה שניה- הספר כוכבי אור

כוכבי אור

Add To Cart Price: 39 ₪

Customers who purchased the book "כוכבי אור", were also interested in the following:

סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות

Add To Cart Price: 39 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout