Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

צמח ה' לצבי - על התורה

ספר צמח ה' לצבי - על התורהרבי צבי הירש מנדבורנה, 2 כרכים, כריכה קשה. מאמרי חסידות על התורה, מאת רבי צבי הירש מנדבורנה.

אודות הספר צמח ה' לצבי

החיבור צמח ה' לצבי הינו החיבור העיקרי שהביא לפירסומו של רבי צבי הירש מנדבורנה. החיבור מלקט בתוכו את פירושיו הרבים על התורה, מחולק ל-2 כרכים: כרך א'-בראשית, שמות, ויקרא. כרך ב'- במדבר דברים וספר אלפא ביתא. מלבד פירושו על התורה יצא גם הספר צמח ה' לצבי על הגדה לפסח.

אודות מחבר הספר צמח ה' לצבי

רבי צבי הירש פיליפ, המגיד מנדבורנה ובעל "צמח ה' לצבי" ו"אלפא ביתא", נולד בשנת ת"ק אולפניהלרבי שלום שהיה אף הוא תלמיד חכם וחידושי תורתו מודפסים במספר מקומותהוא עוד זכה להיראות לפני הבעל-שם-טוב שבירכושנותיו המוקדמות עברו עליו בעניות משוועתכמלמד דרדקי בערים שונותחלקן מעבר לגבול ההונגריבמונקאטשם נשא ואיבד את אשת נעוריולרבורבי יחיאל מיכל מזלוטשובהתאפשר לו לנסוע רק כאשר למזלו התמנה למלמד של אחד מילדי חסידי זלוטשוברק בשלב מאוחר יותר החלה ההצלחה להאיר לו פניםוהוא התמנה למגיד מישרים בדולינאבכ' סיוון תקס"ב נלב"ע ומנו"כ בנאדבורנא, אליה עבר. בי"ד סיון תשע"ד פרסמו היומונים החרדיים על מציאת מצבתו שנאבדה אחר השואה. תולדות חייו כבר נלקטו לא מזמן במהדורות השונות של "צמח הלצבי", חיבורו העיקרישוחזר ונדפס מחדש מעת לעתבכל פעם בהוצאה לאור משובחת יותרועם "תולדות המחברמורחביםאשתו של רבי צבי הירש היתה מרת צפורה, בת רבי אלימלך מדרהוביטש, ב"ר דוב בער מסטרעליסק מגזע השר ר' שאול וואהל. כאמור, היתה לו אשה נוספת במונקאטש, ואין ידוע אם היו לו ילדים ממנה. צאצאיו הידועים לנו הם: רבי דוד אריה לייב, חתן רבי מאיר דרבמדיקר מפיקוב, ממנו מסתעפת משפחת "מגיד" צאצאי רבי צבי חיים מגיד ועוד משפחות מיוחסות; רבי משה יחיאל מיכל; בת שנישאה לרבי יצחק מראדוויל, בנו של המגיד מזלאטשוב; ובת נוספת, שהיתה נשואה לר' זאנוויל. ר' זאנוויל זה היה חותנו של רבי ישראל פרידפרטיג מקאלושכפי שמופיע ברשימותיהם של כמה וכמהמצאצאיופנקס רבי משה אהרן סגל שנכתב סביב שנת תר"צ, פנקס ר' דוד קרוטהמר שנכתב עוד קודם, ועודרזאנוויל התגורר בדולינאבה התגורר חותנו רבי צבי הירש רוב שנותיומאז עבר אליה בצעירותו ממונקאטש ועד שעבר בשנת תקמ"ו ממנה לנדבורנהעל שמה נקרא ונזכר לדורותכשרבי צבי הירש עזב את דולינא לטובת נדבורנהנשאר בה חתנו רבי זאנוויל.

Tell Your Friends About 'צמח ה' לצבי - על התורה'

צמח ה' לצבי - על התורה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר צמח ה' לצבי - על התורה

צמח ה' לצבי - על התורה

Add To Cart Price: 119 ₪

Customers who purchased the book "צמח ה' לצבי - על התורה", were also interested in the following:

New
אשרי אדם עוז לו בך

אשרי אדם עוז לו בך

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout