Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עבודת ישראל

   Publisher: פאר מקדושים

הספר עבודת ישראל להרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע מייסד חסידות קאז'ניץ מתוך שיעוריו שנאמרו ברחבי תבל על התורה, על מועדי ישראל, פרקי אבות ועוד', בהוצאה המהודרת ' פאר מקדושים'. בתחילת הספר עבודת ישראל מתוארים גם תולדות חייו של המגיד, וקשריו בתקופתו של רבי ישראל מקאז'ניץ זי"ע.

 אודות מחבר הספר עבודת ישראל

מחבר הספר עבודת ישראל - רבי ישראל הופשטיין מקאז'ניץ (תצ"ז, 1736 - י"ד בתשרי תקע"ה, 1814) היה מחשובי האדמו"רים בפולין בתחילת המאה ה-19, מתלמידי המגיד ממזריטש (תלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש) ורבי אלימלך מליז'ענסק, חיבר ספרים רבים בחסידות ובקבלה, מייסד חסידות קאז'ניץ.

גישתו ושיטתו

העיד על עצמו שלמד כשמונה מאות ספרי קבלה לפני שהתחיל ללמוד אצל המגיד ממעזריטש. נקרא "המגיד מקאז'ניץ" על שום דרשותיו הרבות. נודע כאדם בעל חשיבה חיובית, דוגמה לכך היא העובדה שאף שסבל ממחלות רבות היה מעודד את חסידיו ולא התלונן על מחלותיו. היה אומר לשואלים אותו כיצד הוא מצליח לסבול את מחלותיו: "וכי מה יש לי לסבול את הרגע שעבר? כבר עבר. את הרגע שיהיה? עוד לא הגיע, אין לי אלא לסבול את הרגע עכשיו, רגע אחד - אני לא יכול לסבול?" המגיד מקאז'ניץ השקיע עמל רב בפרסום ספרי קדמונים, מכתבי המקובלים שלפני האר"י, ובעיקר את כתבי מהר"ל מפראג. יצחק הרשקוביץ הראה כיצד באמצעות פרסומים אלה ביקש המגיד להעשיר את מאגר המקורות הרעיוניים שלו, אל מעבר לגבולות הזוהר ותורת האר"י.

ספרו עבודת ישראל על המקרא הוא אחד מבין ספרים אותם חיבור כגון: בית ישראל - על תלמוד בבלי, בית ישראל - על פרקי אבותז, אור ישראל - על תיקוני זוהר ועוד'.

Tell Your Friends About 'עבודת ישראל'

עבודת ישראל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עבודת ישראל תמונה שניה- הספר עבודת ישראל

עבודת ישראל

Add To Cart Price: 62 ₪

Customers who purchased the book "עבודת ישראל", were also interested in the following:

New
לכל אחת

לכל אחת

Add To Cart Price: 39 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout