Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

Igra Dekala

   Publisher: בני שלשים

 

אגרא דכלה - 2 כרכים

הספר אגרא דכלה מאת ר' צבי אלימלך מדינוב, הכולל ביאורים דרושים ורמזים על סדר התורה על דרך הפרד". נוסף עליו מכיל ספר ביאורים למאמרי חז"ל ומדרשי רבה.

מחבר הספר אגרא דכלה

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (בערך תקמ"ג י"ח בטבתתר"א) היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות. מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר, כמו כן חיבר את הספר אגרא דכלה שלפניכם.

רצ"א היה מחבר פורה במיוחד. עשרות חיבורים כתב במשך שנותיו, והם עוסקים בכל חלקי התורה שבכתב ושבעל פה. בכתיבתו הוא משלב ידע גאוני, עם דרשנות מבריקה העושה שימוש מורכב במיוחד בגימטריות ורמזים. כתביו משמשים גם כמרבץ עשיר של אמרים ופנינים מגדולי החסידות, שהוא מצטט ודורש ומוצא להם סימוכים במקראות ובדברי חז"ל.

Tell Your Friends About 'Igra Dekala'

Igra Dekala
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר Igra Dekala

Igra Dekala

Add To Cart Price: 99 ₪

Customers who purchased the book "Igra Dekala", were also interested in the following:

New
על חסידות וחסידים

על חסידות וחסידים

Add To Cart Price: 61 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout