Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הכשרת האברכים

   Publisher: יפה נוף פלדהיים

הספר הכשרת האברכים - הדרכה בלימוד וחסידות לנשואים. ספר זה מהווה המשך לחובת התלמידים ומהווה 'הדרכה לתלמידים מתקדמים'. מאת האדמור מפיאסצנה.

 

אודות הספר הכשרת האברכים

בספרו הכשרת האברכים מלמד אותנו האדמו"ר מפיאסצנה שעל הלומד לדמיין את הסיפור המקראי על מנת "לחיות אותו" וכך להפיק ממנו יותר תועלת. בספר זה הוא מבהר את משנת החסידות וחידושיה ומנסה לתת כלים לקורא כיצד להתחבר למשנת החסידות, ולהגיע לרמה הרוחנית שהיא דורשת.

המטרה אותה מציג האדמו"ר בספרו הכשרת האברכים הינה גילוי הנפש הישראלית באדם. גילוי הנפש הינו התנאי והמבוא לכל עבודת ה' והחסידות. גילוי הנפש הינו מדרגה ראשונה בגילוי רוח הקודש. במדרגה זו הנשמה מתגלית לאדם ומדריכה אותו. ההתרגשות הינה ראשית התגלות הנפש. על האדם להיות מסוגל להתרגש בכל עת כרצונו. הספר הכשרת האברכים מגלה לנו שמצבו הבסיסי של האדם הינו שאינו מכיר את התגלויות נפשו.

 

תוכן הספר הכשרת האברכים

שניים מהנושאים המרכזיים בכל ספרי האדמו"ר מפיאסצנה ובתוכם גם הספר הכשרת האברכים הם "חיזוק המחשבה" ופיתוח הדמיון, שהם תנאים לעורר רגישות יתר לנוכחות הבורא בעולם, לחוויה הרוחנית ולמציאות הקודש. בהסתמך על רעיון זה קרא רבי קלונימוס ל"קבוצות העבודה" שלו, ולספרו הראשון, "בני מחשבה טובה". האמצעי העיקרי לחיזוק המחשבה על פי רבי קלונימוס הוא תרגילי דמיון מודרך בנושאים מגוונים, שדרכם אמור החסיד להגיע להתרגשות ולהתלהבות בעבודתו. כמה תרגילים קצרים נמצאים בבני מחשבה טובה, והנושא נידון בהרחבה יתירה בספר הכשרת האברכים.

Tell Your Friends About 'הכשרת האברכים'

הכשרת האברכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הכשרת האברכים תמונה שניה- הספר הכשרת האברכים

הכשרת האברכים

Add To Cart Price: 40 ₪

Customers who purchased the book "הכשרת האברכים", were also interested in the following:

חובת התלמידים

חובת התלמידים

Add To Cart Price: 33 ₪
דרך המלך

דרך המלך

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout