Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים

   Publisher: בני שלשים

 

אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים

הספר אגרא דכלה מאת ר' צבי אלימלך מדינוב, הכולל ביאורים דרושים ורמזים על סדר התורה על דרך הפרד". ערוך מחדש בתוספת ביאור הצבי והצדק.

נוסף עליו מכיל ספר ביאורים למאמרי חז"ל ומדרשי רבה.

מחבר הספר אגרא דכלה

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (בערך תקמ"ג י"ח בטבתתר"א) היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות. מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר, כמו כן חיבר את הספר אגרא דכלה שלפניכם.

רצ"א היה מחבר פורה במיוחד. עשרות חיבורים כתב במשך שנותיו, והם עוסקים בכל חלקי התורה שבכתב ושבעל פה. בכתיבתו הוא משלב ידע גאוני, עם דרשנות מבריקה העושה שימוש מורכב במיוחד בגימטריות ורמזים. כתביו משמשים גם כמרבץ עשיר של אמרים ופנינים מגדולי החסידות, שהוא מצטט ודורש ומוצא להם סימוכים במקראות ובדברי חז"ל.

Tell Your Friends About 'אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים'

אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים תמונה שניה- הספר אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים

אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים

Add To Cart Price: 159 ₪

Customers who purchased the book "אגרא דכלה - המבואר - 3 כרכים", were also interested in the following:

לב השמים פסח

לב השמים פסח

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout